ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
T-cell receptor(s)T-hücre reseptör (leri)
T-lymphocytesT-lenfosit hücreleri
tachy-önek; hızlı
tachycardiataşikardi, takikardi; hızlı kalp atımı
tachypneataşipne; hızlı solunum
talctalka maruz kalma
tamoxifen(f, onk) tamoksifen
tampontıkaç; tampon; pamuk veya sünger gibi maddelerden yapılmış olan ve kanamayı durdurmak veya sekresyonu emdirmek için kullanılan şey
testicle(anat) testis; husye, haya,
testicular cancer(onk, pat) testisin germ hücreli tümörleri
testis(anat) testis, erkeklik torbası
testosteronetestosteron; erkeklik hormonlarından biri
thalidomide(f) talidomid, multipl myelom tedavisinde kullanılan bir ilaç
thallium(nt) talyum,
thallium-201(nt, rt) talyum-201; bir radyoaktif madde,
thallium-201 scanning(nt) talyum-201 sintigrafisi,
thallium-labeled(nt) talyum işaretli
theca cells(onk, pat) teka hücreli tümörler
therapeutic(onk) terapötik kazanç faktörü,
therapeutic index(onk) tedavi indeksi
therapytedavi
thermalısı ışınları
thermo-önek; ısı
thermographytermografi
thermoluminescence dosimetry(rt) radyoterapide kullanılan bir çeşit absorbe doz ölçümü
thermometrytermometre
thermonucleartermonükleer
thermoplastic(rt) radyoterapi simülasyonunda hasta immobilizasyonunu sağlamak için kullanılan termoplastik kalıp
thermoradiotherapyısı ve radyoterapinin beraber uygulanması
thermotherapyısıyla tedavi
thermotoleranceısıya tolerans
thiabendazole(f) tiyabendazol
thoracotomy(c) torakotomi
thorax(anat) toraks
thorium(nt) toryum; doğal bir radyoaktif madde
thorotrast(r) eskiden radyolojide kullanılan bir opak madde
three-D, three-dimensionalüç boyutlu
three-dimentional conformal irradiation(rt) üç boyutlu konformal ışınlama
three-dimentional treatment planning(rt) üç boyutlu tedavi planlaması
threshold dose(rt) eşik doz
thrilltrombositopeni
throat(anat) boğaz, gırtlak
thrombocytopenic purpuratrombositopenik purpura
thrombocytosistrombositoz; kanda trombositlerin artması
thromboembolic complicationstromboembolik komplikasyonlar
thromboembolismtromboembolizm
thrombolysistromboliz; pıhtı çözülmesi, pıhtı erimesi
thrombolytictrombolitik tedavi
thrombophlebitistromboflebit
thrombopoietintrombopoetin
thrombosistromboz
thrombustrombüs; damarı tıkayan pıhtı
thymus(anat) timus,
thymus-dependent (T) lymphocytestimus kökenli lenfositler
thyroid(onk, pat) tiroidin anaplastik karsinomları,
thyroid cancer(anat) tiroit kıkırdağı,
thyroid click(onk, pat) tiroidin foliküler adenomları,
thyroid follicular carcinomas(onk, pat) tiroidin foliküler hücre kökenli karsinomları,
thyroid medullary carcinomas(onk, pat) tiroidin medüller karsinomları,
thyroid neoplasmstiroit hastalığına bağlı ekzoftalmi ve orbital değişiklikler,
thyroid papillary cacinomas(onk, pat) tiroidin papiller karsinomları,
thyroid stormtiroit krizi
thyroidectomy(c) tiroidektomi; tiroit bezinin cerrahi yolla çıkarılması
thyroiditistiroit bezi iltihabı
thyrotoxicosistirotoksikoz
thyrotropintirotropin
thyrotropin-releasing hormonetirotropin salgılatan hormon
thyroxinetiroksin
tibia(anat) tibia
time, dose, fractionation (TDF) factors(rt) radyoterapide zaman-doz ve fraksiyon faktörleri
time-dose relationships(rt) radyoterapide zaman-doz ilişkisi
topoisomerasetopoizomeraz
topoisomerase I and IItopoizomeraz I ve II
topoisomerase interactive drugs(f) topoizomerazı etkileyen ilaçlar
topoizomerase II inhibitorstopoizomeraz II inhibitörleri
topotecan(f, onk) topotekan; over ve küçük hücreli akciğer kanserleri tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaç
trachea(anat) soluk borusu
trachealsoluk borusu iltihabı
tracheobronchial mucous glands(anat) trakeobronşiyal müköz bezler
tracheobronchial treetrakeobronşiyal yapı
tracheoesophageal fistulatrakeoözafajiyal fistül
tracheoesophageal puncturetrakeoözafajiyal delik
tracheostomy(c) soluk borusunu cilde açma ameliyatı
tracheotomy(c) soluk borusunu yarma operasyonu
trendelenburg positiontrendelenburg pozisyonu
tributyrintributirin
tropical spastic paraparesistropik spastik paraparezi
Trousseau sign/syndromeTrousseau belirtisi/sendromu
truncus(anat) trunkus; gövde
tuber(anat) yumru, ufak ur
tubercle(anat) tüberkül; ufak ur, kabarcık, şişlik
tuberculosistüberküloz (verem)
tuberous(anat) kabarcık veya urla kaplı, tümsekli
tuberous sclerosistüberoskleroz
tubular carcinoma of breast(onk, pat) memenin tübüler karsinomu
tumor ablationtümörün yokedilmesi (ablasyonu) ,
tumor antigenstümör antijenleri
tumor associated antigenstümör ile ilişkili antijenler
tumor biologytümör biyolojisi
tumor cellstümör hücreleri
tumor doubling time(onk) tümörün iki katına ulaşması için geçen süre
tumor lysis syndrome(onk) tümör lizis sendromu
tumor markerstümör işaretliyicileri, belirteçleri
tumor necrosis factortümör nekroze edici faktör
tumor nodetümör nodülü
tumor promoterstümör destekliyicileri
tumor radiobiologytümör radyobiyolojisi
tumor recurrencetümör nüksü
tumor seedingtümör ekilmesi
tumor supressor genestümör süpresör genleri
tumor vaccinestümör aşıları
tumor volume(onk, rt) tümör volümü
tumor, tumourtümör, ur, yumru
tumor-infiltrating lymphocytestümör infiltre edici lenfositler
tumorectomy(c) tümörün cerrahi yolla çıkarılması