ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
abdomen(anat) karın, batın
abdominalkarın ağrısı
abdominal histerektomi(c) karından girişimle yapılan rahimin çıkarılması,
abdominal irradiation(rt) tüm batın ışınlaması,
abdominal karsinomatosis(onk) yaygın batın içi kanseri veya kanserin karın içinde çok yaygınlaşması
abdominopelvik radyasyon(rt) batın ve pelvis ışınlaması
abdominoperineal reseksiyon(c) rektum kanserlerinde uygulanan bir operasyon çeşidi
abdusens siniri (CN VI)(anat) abdusens siniri; VI. Kafa çifti siniri
aberantsapmış, hatalı, aberran, anormal
ablasyonayırma, bir kesimin çıkarılması, ablasyon; bedenden (ur, uzuv) alma
abnormalnormal dışı, anormal
absorbed dose(r, rt) radyasyonun emilen dozu
absorptionemilim, absorpsiyon
ABVD, for Hodgkin disease(onk) Hodgkin hastalığında kullanılan bir kemoterapi rejimi
acalasiaAkalazya
acanthoma(pat) ciltte bulunan hastalık
acantosis nigrikansbazı habis tümörlerde ciltte görülen pigmente lezyonlar
acetabular fractureasetabulum kırığı
acetabulum(anat) asetabulum,
acetaminophen(f) bir analjezik ilaç
acetylsalicylic acid(f) asetil salisilik asid; aspirin
acitesKarın içinde biriken fazladan olan sıvı
aclorhidriAklorhidri
actinomycin D(onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
ad-ters yönde; bkz advers etki
ad-dış, dıştan gelen, bkz adventisia
additif etkiilave etki
adenitislenf bezi iltihabı
adenoadeno; salgı bezi
adenofibroma(onk, pat) adenofibrom
adenoid(onk, pat) adenoid-bazal hücreli karsinom,
adenoid cystic carcinoma(onk, pat) adenoid kistik karsinom
adenokarsinoma(onk, pat) adenokarsinom
adenoma(pat) adenom, bez dokusunun selim bir tümörü,
adenoma of pituitaryhipofiz bezinin adenomu
adenomatous polyposis coli(onk, pat) adenomatöz polipozis koli
adenomyoma(onk, pat) adenomiyom
adenopathyAdenopati
adenosarcoma(onk, pat) adenosarkom
adenoskuamöz karsinoma/(onk, pat) adenoskuamöz karsinom/kanser
adjuvant(onk) cerrahi sonrası mikrometastazları yok etmeye yönelik yardımcı tedavi,
adrenal(f, onk) adriamisin; bir kemotörapötik ajan (ilaç)
adultErişkin
adult respiratory distress syndrome, ARDSerişkinde sıkıntılı solunum sendromu
adult T-cell leukemia/lymphoma(onk) adult T-hücreli Lösemi/Lenfoma
aflatoxinAflatoksin
AFP(k) agonist; benzer etkili
akutakut, birden başlıyan, kısa süreli, ,
akut tümör lizis sendromu(onk) radyoterapi veya kemoterapi sonrası tümörün hızla küçülmesi veya kaybolmasına bağlı gelişen ve yatış gerektiren bir sendrom
alimentationBeslenme
alkaline phosphatasealkalen fosfataz
alkalosisalkaloz; kan pH nın artması
alkeranbkz melphalan
alkylating agents(f, onk) alkile edici ajanlar (kemoterapötik ilaçlar)
ALL, akut lenfoblastik lösemi(onk) akut lenfoblastik lösemi
allel(g) alel, belirli bir lokustaki DNA dizisinde varyant
amenoreadetin anormal zamanda kesilmesi
American Joint Committee on Cancer (AJCC) Staging System(onk) Amerika Kanser Komitesi Evreleme Sistemi
American Society of Clinical Oncology (ASCO)Amerika Klinik Onkoloji Derneği
AMIakut miyokard infarktüsü, AMİ
amifostine, WR-2127(f, rt) amifostin; radyasyon hasarından koruyan bir ilaç
aminoglutethimide(f, onk) meme kanseri tedavisinde kullanılan steroid hormon sentezini engelleyen bir ilaç
AML, acute myelogenous leukemia(onk) akut miyeloid lösemi
anabolizmayapıcı metabolizma
anal(f) ağrı giderici ilaç
anaplastik astrositoma(onk, pat) kötü differansiye astrositom
anaplastik karsinoma(onk, pat) kötü differansiye karsinom
anemi/anemianemi; kansızlık
anemikKansız
angiogenezisdamar oluşumu
angioimmunoblastic T-cell lymphoma(onk, pat) anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma
angioma(pat) damardan kaynaklanan bir tümör
angiomatosisAnjiyomatozis
angiomyolipoma of kidney/liver(pat, onk) böbrek/karaciğer anjiyomiyolipom
angiosarcoma(pat, onk) anjiyosarkom
anoksiakanda oksijen azlığı
antagonistzıt, aksi yönde
anteriorönek; -ye karşı, -yi önleyici
antiaggregan(f) antiagregan, kümeleşmeyi önleyici
antiandrogensAntiandrojenler
antihistamines(f) Alerji ve kaşıntıyı önleyen ilaçların tümüne verilen isim
antihypertensives(f) antihipertansif ilaçlar
antipiretik(f) ateş düşürücü ilaç
aplastik anemiaplastik anemi
aplaziaplazi, dokunun tam olmayan veya kusurlu bir şekilde oluşması hali
apneaapne; solunumun geçici olarak durması hali
apo-önek; -den ayrılmış, -den türemiş, -siz
apoptosis(c) apandisit ameliyatı
apudoma(s)(onk, pat) apudoma; nöroendokrin tümör (ler)
asbestosasbest hastalığı
asitkarında sıvı toplanması
atelektaziakciğerin bir lobunun havalanmaması veya sönmesi
atrioventriküler, AVAtriyoventriküler
atrium(anat) kalbin kulakçık diye adlandırılan bir bölümü
atrofiKörelme