ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
G1 phase(onk) hücre siklüsünde G1 (gap) fazı
gadolinium-diethylenetriamine pantaacetic acid, Gd-DTPA(r) MRI tetkikinde kullanılan bir kontrast madde
galactoregalaktore; memebaşından süt gelmesi
galactosegalaktoz; süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker
gallbladder(anat) safra kesesi,
gallium-67 scanning(nt) radyoaktif galyum ile yapılan tarama
gallstonesafra taşı
gamma cameranükleer tıp a kullanılan ve gamma ışını yayan izotopu tesbit eden kamera
gamma rays(rt) gamma ışınları; bazı radyoaktif maddelerden yayılan iyonizan radyasyon
gamma-knife treatment unit(rt) çok sayıda radyoaktif cobalt kaynağı kullanılarak yapılan çok açılı radyoterapi
ganglioblastoma(onk, pat) ganglioblastoma
ganglioglioma(onk, pat) gangliyogliyom; bir tür sinir dokusu tümörü
ganglion(tıb) ganglion; sinir düğümü, lenf bezi
ganglioneuroblastoma(onk, pat) ganglionöroblastom; bir tür sinir dokusu tümörü
ganglioneuroma(onk, pat) ganglionörom; bir tür sinir dokusu tümörü
Gardner syndromeGardner sendromu
gastrectomy(c) gastrektomi; mide rezeksiyonu
gastric(anat) mide salgı bezleri,
gastric mucosa(anat) mide mukozası,
gastric obstructionmide obstrüksiyonu
gastric ulcermide ülseri
gastritis, radiation-induced(rt) radyasyonun neden olduğu mide iltihabı
gastro-önek; mide ile ilgili
Gastroduodenitismide-duedenum iltihabı
Gastroenteritisgastroenterit; mide ve bağırsakların iltihabı
gastroesophageal refluxmideden yemek borusuna mide sıvısının kaçması
gastrointestinal bleedingmide-bağırsak kanaması
gastrointestinal cancersmide-bağırsak kanserleri
gastrointestinal disordersmide-bağırsak hastalıkları
gastrointestinal tractsindirim sistemi (mide-bağırsak)
gastrointestinal tract cancerssindirim sistemi kanserleri
Gastrojejunostomy(c) mideyi ince bağırsağa ağızlaştırma operasyonu
Gastroscopymidenin endoskopik tetkiki
Gastrostomy(c) gastrostomi; mideyi karın cildine ağızlaştırma operasyonu
gel electrophoresisjel elektroforez
Gemcitabine(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
Gene(g) gen ekspresyonu,
gene mutations(g) gen mutasyonları,
gene therapy(g) gen tedavisi,
gene transfer(g) gen transferi
genesisüretme, oluşturma
Genetic(g) genetik analiz,
genetic codegenetik şifre,
genetic counseling(g) genetik danışma,
genetic disorders(rt) radyasyonun neden olduğu genetik etkiler,
genetic factorsgenetik hassasiyet
Geneticsgenetik; soyaçekim olaylarını inceleyen biyoloji dalı
geniohyoid muscles(anat) ağız tabanında bulunan kas grubu
Genitalgenital bölgede oluşan siğil şeklinde lezyonlar
genito-genitoüriner sistem tümörleri
genotype(g) genotip, organizmayı oluşturan genler grubu
geriatricihtiyarların sıhhi durumu ile ilgili
geriatricsihtiyarlarla ilgili tıp ihtisası
germ(onk, pat) germ hücreli tümörler
germinal carcinoma of mediastinum(onk) mediyastenin germinal karsinomu
germinal tissuegerminal doku
germinoma(pat, onk) germinom; germ hücreli tümör
Gerota fascia(anat) Gerota fasyası
giant(onk, pat) bir çeşit beyin tümörü,
giant cell carcinoma of breast/lung/thyroid gland(onk, pat) meme/akciğer/tiroit bezinin dev hücreli karsinomu,
giant cell tumor of bone/gingiva/lower jaw(onk, pat) kemik/jinjiva/alt çenenin dev hücreli tümörü
gingiva(anat) diş eti
gingivaldiş etlerine ait
gingivitisdiş eti iltihabı
glaucomagözün glokom hastalığı
Gleason classification, prostate cancer(onk) prostat kanseri evrelemesinde Gleason klasifikasyonu
glial cellsantral sinir sisteminde bulunan gliyal hücreler
glial fibrillary acidic proteingliyal fibriller asidik protein
glioblastoma/glioblastoma multiforme(onk, pat) habis ve prognozu çok kötü bir santral sinir sistemi tümörü
glioma(onk, pat) gliyoma; gliyal hücrelerden orijin almış santral sinir sistemi tümörü
gliosisgliyozis
glomerular filtration rateglomerül filtrasyon hızı
glomus body tumors(onk, pat) glomus tümörleri
glomus jugulare tumors(onk, pat) glomus jugulare tümörleri
glomus tumors(onk, pat) glomus tümörleri
glomus tympanicum tumors(onk, pat) glomus timpanikum tümörleri
glomus vagale tumors(onk, pat) glomus vagale tümörleri
glossectomy(c) glossektomi; dil rezeksiyonu
glossitisglossit; dil iltihabı
glossoepiglottic fossa(anat) glosso-epiglotik çukur
glossoepiglottic lesionsdil-epiglot kıvrımı lezyonları
glossopharyngeal nerve (CN IX)(anat) glosso-farinjiyal sinir; IX. Kafaçifti siniri
glottic carcinoma/cancer(onk) gırtlak kanseri, larenksin glottik bölgesinin kanseri
glottis of larynx(anat) larinksin ses tellerinin bulunduğu bölge
glucagonoma(onk, pat) glukagon salımı yapan tümör
glucocorticoidskortikosteroidler
glucoseglutamic okzaloasetik transaminaz
glycolysisglikoliz
glycoproteinglikoprotein
glycosides(f) glikozidler
glycosuriaglikozüri
Godwin tumour(onk) Godwin tümörü
goitreguatr; tiroidin büyümesi
gold-198(nt, rt) radyoaktif altın,
gold-198 seeds(nt, rt) radyoaktif altın çekirdekleri
gonadal dysfunctiongonatların (üreme organları) çalışma bozukluğu
gonadal stromal tumors(onk, pat) gonatlardan kaynaklanan stromal tümörler
gonadoblastoma(onk, pat) gonatlardan kaynaklanan bir tümör
gonadotropingonadotropin hormonu
gonadotropin-releasing hormone, GnRHgonadotropin salımı yaptıran hormon
gonads(anat) gonatlar; yumurtalık veya erbezleri
Gorlin syndromeGorlin sendromu
gradientgradiyent; derece derece değişen, birbirine komşu iki kompartman arasında basınç veya elektrik potansiyeli gibi parametrelerin farklılığı
grading of tumor(onk, pat) tümörün differansiyasyon derecesi
graft(onk, pat) granüler hücreli tümör
granulocytekanda granülosit sayımı
granulocytic leukemia(onk) granülositik lösemi
granulocytopeniakanda granülosit hücrelerinin azalması
granulocytosisgranülositoz; kanda granülosit hücrelerinin artması
granuloma(onk) midline granülomları
granulomatous diseasegranülomatöz hastalıklar
granulosa cell tumor(onk, pat) granülosa hücreli tümör
granulosa-theca tumors(onk, pat) granülosa-teka hücreli tümörler
Graves diseaseGraves hastalığı
Graves ophthalmopathyGraves hastalığında gelişen oftalmopati
gray, Gy(rt) absorbe edilen radyasyon doz birimi
groin(anat) kasık
gross(c) kabaca tümörü çıkarma operasyonu
growthbüyümede gecikme,
growth factors(onk) büyüme fraksiyonu; tümör içinde aktif bölünen tümör hücre sayısının total hücre sayısına oranı,
growth hormone(anat) diş eti
gynecologic cancersjinekolojik kanserler; kadın organları kanserleri
gynecologyjinekoloji; kadın-doğum hastalıkları bilgisi
gynecomastiameme dokusunun büyümesi