ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
haematopoietic tissuekan yapıcı organların sistemi
hair loss, irradiation(rt) ışınlamaya bağlı saç kaybı
half(rt) ışın dozunu yarı değere ulaştıran tabaka
halogenated pyrimidine analogues(f) halojenli pirimidin analogları
haloperidol(f) haloperidol (ilaç)
halopyrimidines(f) bir çeşit radyosensitizer ajan (ilaç)
hamartoma(onk, pat) hamartom
hand(anat) el
Hand-Schuller-Christian diseaseHand-Schuller-Christian hastalığı
hard palate(anat) sert damak,
hard palate cancersert damak kanseri
Hashimoto thyroiditis/diseaseHashimoto tiroiditi/hastalığı
haversian canal system(anat) kemik içindeki kanal sistemi
HCGbkz human chorionic gonadotrophin
head(anat) baş,
head and neck(anat) baş-boyun,
head and neck cancers(anat) baş-boyun bölgesi,
head and neck irradiation(rt) baş-boyun ışınlaması,
head and neck operation(c) baş-boyun operasyonu,
head immobilization(rt) baş bölgesinin tedavi sırasında sabitlenmesi,
head traumakafa travması
headachebaşağrısı
health insurancesağlık sigortası
hearingişitme kaybı
heart(anat) kalp, yürek,
heart disorders(c) kalp transplantasyonu
heatısı
heavy(onk) ağır zincir hastalığı,
heavy ion irradiation/therapy(rt) ağır iyonlarla yapılan ışınlama,
heavy particle accelerators(rt) atom partikül hızlandırıcıları
HeLa cultured human cervical carcinoma cellskültür yapılmış insan servikal kanser hücreleri
helicobacter pylori infectionhelicobacter pylori infeksiyonu
helium ion irradiation/therapy(rt) helyum iyonları ile yapılan ışınlama
hema-, hemato-, hemo-kan için ön ek
hemangioblastoma(onk, pat) hemanjiyoblastoma
hemangioendothelioma(onk, pat) hemanjiyoendoteliyoma
hemangioma(onk, pat) hemanjiyom; damarsal selim bir tümör
hemangiopericytoma(onk, pat) hemanjiyoperisitoma; bir çeşit yumuşak doku tümörü
hemangiosarcoma(onk, pat) hemanjiyosarkom; bir çeşit habis yumuşak doku sarkomu
hematocele, of testistestis hematosel
hematologichematolojik maliniteler,
hematologic neoplasmshematolojik neoplazmalar
hematologyhematoloji; kan ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalı
hematomhematom
hematuriahematüri; idrarda kan bulunması
hemianopsiahemianopsi; görme alanı bozukluğu
hemiblock(rt) hemiblok
hemibody irradiation(rt) yarım vücut ışınlaması
hemicolectomy(c) hemikolektomi; kolonun yarısının cerrahi yolla çıkarılması
hemihepatectomy(c) karaciğerin yarısının cerrahi yolla çıkarılması
hemilaryngectomy(c) hemilarinjektomi; erken evre supraglottik larinks kanserlerinde uygulanan bir operasyon çeşidi
hemipelvectomi(c) pelvisin yarısının yolla çıkarılması
hemiplegiahemipleji; vücudun yarısının felci cerrahi
hemodialysishemodiyaliz
hemoglobinhemoglobin
hemolytic anemiahemolitik anemi
hemolytic transfusion reactionshemolitik transfüzyon reaksiyonları
hemolytic uremic syndromhemolitik üremik sendrom
hemophiliahemofili hastalığı
hemopoietic tissueskan yapıcı dokular
hemoptysishemoptizi
hemorrahagehemoraji; kanama
hemorrhagic cystitishemorajik sistit
hemorrhoidhemoroid
hemorrhoidal bleedinghemoroid kanaması
heparinheparin
hepatectomy(c) karaciğer rezeksiyonu
hepatichepatik arter embolizasyonu,
hepatic artery infusion chemotherapy(c) karaciğer lobunun cerrahi yöntemle çıkarılması,
hepatic metastaseskaraciğer metastazları,
hepatic transplantation(c) karaciğer transplantasyonu
hepatitis, radiation-induced(rt) radyasyona bağlı hepatit
hepatobiliary carcinoma/cancerhepatobiliyer kanser
hepatobiliary systemhepatobiliyer sistem
hepatoblastoma(onk, pat) hepatoblastom; çocukluk çağlarında görülen bir karaciğer tümörü
hepatoblastoma(onk, pat) hepatoblastom
hepatocellular adenoma(onk, pat) hepatosellüler adenom
hepatocellular carcinoma(onk, pat) hepatosellüler karsinom
hepatoma(onk, pat) hepatom; bir karaciğer tümörü
hepatomegalyhepatomegali
hepatotoxicitykatraciğer toksisitesi
hereditary breast/ovarian cancer syndrome(onk) herediter meme/over kanser sendromu
hereditary disordersherediter (irsi) hastalıklar
hereditary multiple osteochondromata(onk) herediter multiple osteokondroma
hereditary nonpolyposis colorectal cancer(onk) herediter polip dışı kolorektal kanser
hereditary syndromes(onk) herediter sendromlar
heredityheredite
heritability(g) kalıtsallık, kalıtım yoluyla geçebilirlik
herniationherniyasyon; fıtıklaşma
herpes simplex virus infectionherpes simplex virüs infeksiyonu
herpes zosterherpes zoster hastalığı
hertz(fiz) hertz; elektromanyetik dalga frekans birimi
hetero-önek; başka, farklı
heterocyclic aromatic amines(k) heterosiklik aromatik aminler
heterogeneousheterojen; benzer olmayan unsurlardan oluşan
heterozygote(g) heterozigot
Heyman capsule, for uterine cancer(rt) uterus kanserinin tedavisinde kullanılan radyoaktif maddeleri içeren kapsüller
Heyman radiotherapy technique(rt) Heyman radyoterapi tekniği
HIV, Human Immunodeficiency VirusAİDS hastalığına yol açan virüs
hiatal herniahiyatus hernisi
hibernatinguykuda
Hickman catheterHickman kateteri
hidradenoma, of large bowel(onk) kalın bağırsağın hidradenoması
high(rt) yüksek lineer enerji transfer partikül ışınları
hilus cell tumor, of ovary(onk, pat) overin hilus hücreli tümörü
hip(anat) kalça,
hip fracturekalça protezi
Hippel-Lindau diseaseHippel-Lindau hastalığı
histiocytic lesions, benign(pat) selim tip histiositik lezyonlar
histiocytic lymphoma(onk, pat) histiositik lenfoma
histiocytoma(onk, pat) histiositom
histiocytoma, malignant fibrous(onk, pat) habis tip histiositom
histiocytosis Xhistiositozis X hastalığı
histologyhistoloji
histoplasmosisbir mantar hastalığı
history taking(tıb) anemnez alma
HLA, human leukocyte antigenses kısıklığı
Hodgkin disease(onk, pat) Hodgkin hastalığı; bir tür lenf bezi tümörü
homeo-, homoeo-, homoio-, holosönek; -e benzer, -ile ayni; bkz homeotransplant
homeografthomeogreft, homeotransplant
homeopathyhomeopati; bir hastalığın sağlam kişilerde benzer hastalık belirtileri meydana getirebilen bir ilaçla iyileştirilmesi ilkesine dayanan tedavi sistemi
homeostasishomeostaz; organizma iç ortamında normal dengelerin korunması hali
homeotherapyhomeotherapi; bir hastalığın sebebi olan etkene benzeyen, fakat onun ayni olmayan bir ajanla yapılan tedavi
homeotransplant(c) homeotransplant; aynı türün bir bireyinden alınıp diğer bireyine nakledilen doku
homeotransplantation(c) homeotransplantasyon; aynı türün bir bireyinden alınıp diğer bireyine yapılan doku nakli
Homer-Wright pseudorosettes, in neuroblastoma(onk, pat) nöroblastomalarda Homer-Wright yalancı rozet oluşumları
homo-:önek; aynı
homogeneoushomojen; benzer unsurlardan oluşan
homosexualityhomoseksüellik
homovanilic acid, HVAhomovalinik asit
homozygote(g) homozigot
horizontalhorizontal; yatay,
horizontal planehorizontal düzlem; gövdeyi üst ve alt iki yarıma ayıran transvers düzlem
hormonalhormona ait,
hormonal receptor(s)hormonaların hücrede etki göstermek için yapıştığı algaçlara verielen isin
hormone(onk) hormon replasman tedavisi,
hormone therapy/hormonotherapy(onk) hormon tedavisi
Horner syndromeHorner sendromu
hospicegenellikle kür şansı bulunmayan hastalar için yapılan bakım ünitesi
hot flash(rt) ışının doku içindeki dağılımında en yüksek ışın dozu alan bölgeler
hounsfield units, in computed tomography(r) komputerize tomografide doku yoğunluğu gösteren birim
Human(onk) insan T-hücreli lösemi hastalığı
humerus(anat) humerus kemiği
hurthle cell adenoma/carcinoma of thyroid(onk, pat) tiroid bezinin hurthle hücreli adenomu/kanseri
Hutchinson melanotic freckle(onk, pat) cildin in-situ melanomu
Hyaline membrane formationhiyalin membran oluşumu
hyaluronic acidhiyalüronik asid
hydatidiform molemol hidatiform hastalığı
hydradenoma of sweat gland(onk, pat) ter bezinin hidradenomu
hydrationhidrasyon; sıvı yükleme
hydro-hidro, suya ait
hydrocelehidrosel; skrotumda sıvı toplanması
hydrocephaloushidrosefalus
hydrocortisone(f) hidrokortizon
hydrogen(k) hidrojen
hydronephrosishidronefroz; böbrekte idrar toplayıcı sistemde genişleme
hydrothoraxhidrotoraks
hydroureterhidroüreter
hydroxyl radicals(rt) hidroksil radikaller
hydroxyprogesterone(f) hidroksiprogesteron
hydroxyurea(onk) hidroksiüre
hygienehijyen
hygroma(pat) higroma
hyoid (anat)hiyoid kemiği
hyper-önek; üstünde, ötesinde, fazla
hyperacidityhiperaktif; aşırı hareketli
hyperaemia/hyperemiahiperemi; kan hücumu
hyperaldosteronismhiperaldesteronizm
hyperalimentationhiperalimentasyon
hyperbaric oxygenhiperbarik oksijen
hyperbilirubinemiakanda bilirübin yükselmesi
hypercalcemiahiperkalsemi; kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesi
hypercalcitonemiakanda kalsitonin hormonu yükselmesi
Hypercapniahiperkapni; kanda karbondioksid fazlalığı
hypercholesterolemiakanda kolesterol yüksekliği
hypercortisolismkortikosteroidlerin kanda artımı
hypereosinophilic syndromehipereozinofilik sendrom
hyperestrogenismhiperöstrojenizm
hyperfractionation(rt) hiperfraksiyon; fraksiyon sayısı artırılmış radyoterapi rejimi
hyperglycaemiahiperglisemi; kanda şeker yüksekliği
hyperkalemiahiperkalemi
hyperkeratosis(pat) hiperkeratoz
Hyperkinesiahiperkinezi
Hyperkinetichiperkinetik; normal hareket biçimi artmış
Hyperlipemiakanda lipidlerin yüksek düzeyde bulunması
hypermetropiahipermetrop; yakını iyi göremiyen (göz)
hypernephroma(onk, pat) hipernefroma; böbrekten kaynaklanan habis bir tümör
hyperparathyroidismhiperparatiroidzm
hyperpigmentationhiperpigmentasyon; deri pigmentinin artımı
Hyperplasia(pat) hiperplazi
Hyperpneahiperpne; solunumun anormal derecede derin ve hızlı oluşu
hyperprolactinemiahiperprolaktinemi; kanda prolaktin yüksekliği
hypersalivationhipersalivasyon; aşırı tükürük üretimi
hypersensitivityhipersensitivite reaksiyonu
hypersplenismhipersplenizm
hyperthermiahipertermi, vücut ısısını yükselterek yapılan bir çeşit tedavi
hyperthyroidismhipertiroidzm
Hypertrophichipertrofik osteoartropati
Hypertrophyhipertrofi, bir organın anormal irileşmesi
hyperuricemiahiperürisemi
hyperventilationhiperventilasyon
hyperviscositykan yoğunluğunun artması
hyphophysectomy(c) hipofizektomi
hypo-önek; altında, eksik, az
Hypoacidityhipoasidite; normal asid konsantrasyonunun azalmış bulunması
Hypoactivityhipoaktivite; aktivite azalması
hypoadrenalemiahipoadrenalemi; adrenal bezin salgısının kanda anormal derecede azalmış olması
hypoadrenalismhipoadrenalizm; adrenal aktivite azalması
hypoadrenocorticismhipoadrenokortisizm; adrenal korteksi salgısının anormal derecede azalmış bulunması hali
hypoalbuminemiahipoalbüminemi; serum albumin konsantrasyonunun anormal derecede azalmış olması hali
hypoalimentationhipoalimentasyon; yetersiz beslenme
hypocalcemiahipokalsemi; kanda kalsiyum miktarının azalmış olması hali
Hypocapniahipokapni; kanda karbondioksid azlığı
Hypocarbiahipokarbi; kanda karbondioksit miktarının azalmış olması hali, bkz hypocapnia
hypochloremia (hypochloridemia)hipokloremi; kanda klorür miktarının azalmış olması hali
hypocholesterinemiabkz hypocholesterolemia
hypocholesterolemiakanda kolesterol konsantrasyonunun azalmış olması hali
hypochondriasishipokondriyaz; çok defa belirli bir hastalığın belirtisi ile birlikte giden ve kişinin, sağlığı hakkında hastalık derecesinde kaygılar içinde bulunduğu bir anksiyete türü
hypodermic injectionderialtı enjeksiyonu
hypofibrinogenemiahipofibrinojenemi
hypofractionation(rt) hipofraksiyon; fraksiyon sayısı azaltılmış radyoterapi rejimi
hypogammaglobulinemiakanda gamma globülin azlığı
hypogenitalismhipogenitalizm; genital organ ve fonksiyonlarının az gelişmesi
Hypoglossal nerve (CN XII)(anat) hipoglossus siniri, XII. Kafa çifti siniri
hypoglycemiahipoglisemi; kanda şeker azlığı
hypokinesia, hypocinesia:hipokinezi; hareket biçimi azalmış
Hypokinetichipokinetik; normal hareketi azalmış
hypomagnesemiakanda magnezyum düşüklüğü
hyponatremiahiponatremi; kanda sodyum azlığı
hypopharyngeal carcinoma/cancerhipofarinks (yutak altı) karsinomu
hypopharynx(anat) hipofarinks
hypopituitarismHipopitütiarizm
HypoplasiaHipoplazi
hypotensionhipotansiyon; kan basıncı düşüklüğü
hypothalamic gliomas(onk, pat) hipotalamus gliyomları
hypothalamic-pituitary dysfunctionhipotalamus-hipofiz fonksiyon bozukluğu
hypothalamus(anat) hipotalamus
hypothyroidismHipotiroidzm
hypoxia(rt) hipoksik hücre duyarlaştırıcıları,
hypoxic radio-resistance factor(c) hipoksik nedene bağlı radyasyona direnç faktörü,
hysterectomy(c) histerektomi; uterusun cerrahi yolla çıkarılması
hysterosalpingography(r) histerosalpingografi
hysteroscopyHisteroskopi