ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
N-metyhyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists(f) N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri; bir tür analjezik ilaç grubu
N-myc oncogenesN-myc grubu onkojenler
N-nitroso compounds(k) içeriğinde N- nitroz bulunan bileşikler
nabilone(f) sentetik kannabinoid
nail bad tumorstırnak yatağı tümörleri
naloxone(f) nalokson; morfinin tipik antagonisti olan ilaç
nano-önek; çok küçük, bilyonda bir
naproxen(f) bir analjezik ilaç
narcotic analgesic(f) morfin türü ağrı kesicilere verilen genel isim
nares(anat) burun delikleri
nasal(anat) burun boşluğu,
nasal cavity tumors/cancers(anat) burun boşluğu,
nasal obstructionburun tıkanıklığı,
nasal septum(anat) burun septumu,
nasal septum carcinoma(onk, pat) nazal T hücreli lenfoma,
nasal vestibule(anat) burun vestibülü,
nasal vestibule lesionsburun vestibülü lezyonları
nasofrontalburun ile alın bölgesine ait
nasogastric catheternazogastrik kateter
nasolacrimal duct and sac(anat) gözyaşı bezi kanalı ve kesesi
nasopharyngeal cancer/carcinoma(onk, pat) nazofarenks kanseri/karsinomu
nasopharyngoscopynazofarinksin endoskopik tetkikine yarıyan görüntüleme aygıtı
nasopharynx(anat) nazofarinks,
nasopharynx cancernazofarinks kanseri
natalitydoğum oranı
National Cancer Information Center, NCIC(onk) Ulusal Kanser Bilgilendirme Merkezi
National Cancer Institute, NCI(onk) Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü
National Center for Health StatisticsAmerikan Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi
National Coalition of Cancer SurvivorshipAmerikan Ulusal Kanserle Yaşıyanlar Birliği
National Comprehensive Cancer Network(onk) Amerikan Ulusal Gelişmiş Kanser Ağı
National Wilms Tumor Study Group, NWTSG(onk) Amerikan Ulusal Wilms Tümörü Çalışma Grubu
natrium(k) sodyum
natriuresisnatriürezis
natriuretic(f) natriüretik
natulanebkz procarbazine
natural historydoğal katil hücreler
nauseabulantı ve kusma
navelbine (vinorelbin)(f, onk) navelbin (vinonelbin) ; bir mitotik ağ inhibitörü olan sitostatik
neck(anat) boyun,
neck dissection(c) boyun disseksiyonu,
neck irradiation(rt) boyun ışınlaması,
neck lymph nodes(anat) boyun lenf bezleri,
neck painboyun bölgesi tümörleri/kanserleri
necrosisnekroz; doku ölümü
necrotizing enterocolitisnekrotize enterokolit
needle biopsyiğne biyopsisi
nefazodone(f) nefazodon; yeni bir tür antidepresan ilaç
Nelson syndromeNelson sendromu
neo-önek; yeni
neoadjuvant chemotherapy(onk) cerrahi öncesi kemoterapi uygulanması
neoangiogenesisneoanjiyogenez; tümörün geliştirildiği yeni damar oluşumu
neobladder reconstruction(c) yeni mesane yapılması operasyonu
neomycin(f) neomicin; bir çeşit antibiyotik
neon ion irradiation(rt) neon iyonları ile ışınlama
neoplasianeoplazi, ur gelişmesi
neoplasmneoplazma, ur, anormal yeni bir büyüme
neoplasticneoplastik; ursu, ur yapısında
neovascularizationyeni damarlanma
nephrectomy(c) nefrektomi; böbreğin cerrahi yolla çıkarılması
nephriticböbreğe ait
nephritisnefrit; böbrek iltihabı
nephroblastoma(onk, pat) nefroblastom; bir böbrek tümörü
nephrolithiasisböbrek taşları
nephroma, congenital mesoblastic(onk) konjenital mezoblastik nefroma, bebeklerde görülen bir tür böbrek kaynaklı tümör
nephropathynefropati; böbrek rahatsızlığı, böbrek hastalığı
nephrotic syndromenefrotik sendrom
nephrotoxicitynefrotoksisite; böbrek toksisitesi
nephroureterectomy(c) böbrek ve üreterin cerrahi yolla çıkarılması
nervesinir ileti çalışmaları,
nerve graft(onk) sinir kılıfı sarkomu,
nerve sheat tumors(onk) sinir kılıfı tümörleri
nervoussinir sistemi
neural(onk) nöral tepe tümörleri,
neural conductionsinir dokusu
neuralgianevralji; sinir ağrısı
neurasthenianevrasteni; ileri derecede yorgunluk, güçsüzlük, uykusuzluk, iştahsızlık, bellek zayıflaması, depresyon gibi semptomlar gösteren sinir sistemi hastalığı
neuraxis seeding(onk) omurilik, beyin ve filum terminale de ekilme şeklinde metastatik yayılım
neurilemmoma(onk, pat) bir sinir dokusu tümörü
neurinoma(onk, pat) nörinom; bir sinir dokusu tümörü
neuritissinir iltihabı
neuroblastoma(onk, pat) nöroblastom; çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü
neurocardiogenic syncopenörokardiyojen senkop
neurocutaneous syndromesnörokutanöz sendromlar
neurocytoma(onk, pat) nörositoma; sinir sisteminde subepandimal matriks hücrelerinden kaynaklanan tümör
neuroectodermal tumors(onk) Fetüsün nöroektoderm yaprağından kaynaklanan kötü differansiye embriyonal tümörler
neuroendocrine small cell carcinomas(onk, pat) nöroendokrin küçük hücreli karsinomlar
neuroendocrine tumors/carcinomasnöroendokrin tümörler/karsinomlar
neuroepithelial tumor(onk, pat) glial hücrelerden veya prekürsörlerinden kaynaklanan tümör
neurofibroma(onk, pat) nörofibrom; kraniyal ve periferik sinirlerden kaynaklanan bir çeşit tümör
neurofibromatosisyaygın nörofibromlarla oluşan hastalık
neurofibrosarcoma(onk, pat) nörofibrosarkom; bir çeşit habis tümör
neurogenic painnörojenik (sinirsel) ağrı
neurogenic sarcoma(onk, pat) nörojenik sarkom; bir çeşit nöral kaynaklı sarkom
neurogenic tumorsnörojenik tümörler
neuroglial cellsnörohormonal aktivasyon
neurohypophysis damagenörohipofiz hasarı
neuroleptics(f) nöroleptik; fenotiazin grubu antipsikotik ilaç
neurologic(onk, pat) akustik nörinom; işitme sinirinden kaynaklanan bir tümör
neuromuscular blocking agentskas sinir blokaj yapan ajanlar
neuron-specific enolasenöron spesifik enolaz
neuropathic painnöropatik ağrı
neuropathologysinir sistemi patolojisi
neuropathynöropati
neuropsychologic alterations after radiotherapy(rt) radyoterapi sonrası gelişen nöropsikolojik değişiklikler
neuropsychologic deficits, with cranial radiotherapy(rt) kraniyal radyoterapi sonrası gelişen nöropsikolojik bozukluklar
neurosarcoma(onk, pat) nörosarkom
neurosisnöroz; nevroz
neurosurgerybeyin-omurilik cerrahisi
neurosurgerybeyin cerrahisi
neuroticnevrozlu; sinir hastalığı olan
neurotomy(c) nevralji tedavisi için yapılan bir ameliyat
neurotoxicitynörotoksisite
neutral(fiz) nötral
neutron(fiz) nötron,
neutron beam irradiation(rt) nötron ışınlaması
neutron capture therapy(rt) bir çeşit nötron tedavisi,
neutropenia(rt) radyasyon sonucu gelişen nötropeni
neutrophilianötrofili; kanda nötrofil hücrelerinin artması
nevoid basal cell carcinoma syndrome(onk) nevoid bazal hücre karsinom sendromu
nevus, çoğul nevi(pat) nevüs; selim yapılı deri tümörü, ben
newbornyenidoğan, yenidoğmuş
nickel(k) nikel (maden)
nicotinenikotin içeren ve deriye uygulanan flaster
night sweats, in Hodgkin disease(onk) Hodgkin hastalığında gece terlemeleri
nipple(anat) meme başı
nitrate(k) azot,
nitrogen mustard(f, onk) nitrojen mustard; hardal gazı, bir tür alkilleyici sitostatik
nitroimidazoles(f) nitroimidazoller
nitrosaminesnitrozaminler; nitratlardan midede oluşan ve kanser oluşumuna yol açtığı düşünülen bileşikler
nitrosoureas(f, onk) nitrozüreler, bir tür alkilleyici sitostatikler
NMDA receptor antagonists(f) bir tür ağrı kesici özelliği olan ilaçlar
nociceptornosiseptör; ağrı reseptörü
nocturianoktüri; gece idrara kalkma
nocturnalnoktürnal; geceye ilişkin, gece oluşan
nocturnal anginanoktürnal anjin; geceleri gelen angina
nocturnal dyspneanoktürnal dispne; gece dispnesi
node, nodusdüğüm
nodular melanoma(onk, pat) nodüler melanom
nodule, nodulusdüğüm, nodül
nomenclaturenomenklatür; 1. Bilim veya sanat alanında kullanılan isimlerin oluşturduğu bir sistem; 2. Taksonomik bir sınıflamada yer alan organizma türlerine ve gruplarına ad verme işlemi
nominal standard dose, NSD(rt) nominal standart doz
non-önek; gayri-, -siz
non-Hodgkin lymphoma(onk, pat) Hodgkin dışı lenfoma
non-invasiveinvazif olmayan, kansız
non-small cell lung cancer(onk, pat) küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
nonhypoxic cell sensitizers(onk, rt) hipoksik olmayan hücreleri hassaslaştıran ajanlar
nonpolyposis colorectal cancer(onk) polip içermeyen bağırsak kanseri
nonsealed radionuclide therapy(nt, rt) kapatılmamış radyoaktif madde ile yapılan tedavi
nonseminomas(onk, pat) seminom dışı olan testis tümörleri
nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDS(f) steroid yapıda olmayan iltihap önleyici ilaçlar
norepinephrine(f) norepinefrin; noradrenalin
normeperidine(f) normeperidin; meperidin (bir opoid) adlı ilacın metaboliti
northern blot hybridizationhücrelerden RNA ekstrakisyonu yaparak anormal gen ekspreyonun sağlanması tekniği
nortriptyline(f) nortriptilin; bir tür trisiklik antidepresan grubu ilaç, antidepresif ilaç
nose(anat) burun,
nose tumorsburundan kaynaklanan tümörler
nostril(anat) burun deliği
novocain(f) novokain; lokal anestezide kullanılan bir ilaç
NSAIDs(f) Nonsteroidal Antiiflammatory Drugs, steroid yapıda olmayan iltihap önleyici ilaçlar
nuclearnükleer,
nuclear cardiologynükleer tıp,
nuclear reactionnükleer reaksiyon
Nuclear Regulatory CommissionNükleer madde veya iyonizan ışınların kullanımı ile ilgili düzenlemeleri yapan komisyon
nucleotidesnükleotidler
nucleusnükleus, nüve, çekirdek
nulliparityhemşire
nutrimentgıda
nutritionbeslenme,
nutritional supportbeslenme durumu
nystagmusnistagmus; gözün sağa sola titremesi