ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
CA 125(onk) Yumurtalık kanseleri için bir tümör belirleyicisi
CA 15-3(onk) meme kanseri için bir tümör belirleyicisi
CA 19-9(onk) pankreas kanseri için bir tümör belirleyicisi
carcinogenkansere neden olan etken veya maddelerin tümüne verilen isim
carcinogenesiskanser gelişimi
carmustine, BCNU(f, onk) özellikle beyin metastazlarında kullanılan bir kemoterapötik ajan (ilaç)
carotisSonda
CCNU(f, onk) lomustine
CEAkarsinoembryonik antigen
CHART, continuous hyperfractionated accelerated radiation therapy(rt) fraksiyon sayısı artırılmış ve tedavi süresi kısaltılmış (hızlandırılmış) radyoterapi rejimi
chemoprotective agentskemoprotektif ajanlar
chemoradiotherapy(onk, rt) kemoterapi ve radyoterapinin beraber uygulanması
CHOP chemotherapy(f, onk) lenfomalarda uygulanan kombine kemoterapi rejimi
chorda, çoğul chordaekorda; tel, kiriş
chordoma(onk, pat) kordoma
choriocarcinoma(onk, pat) koryokarsinom
chorioepithelioma of uterus(onk, pat) uterusun koriyoepiteliyoması
choroid(anat) gözün damar tabakası,
choroid melanoma(onk, pat) koroid melanoma
choroid plexus carcinomas/tumors(onk, pat) koroid pleksus karsinomları/tümörleri
choroidal metastasis(onk) koroid metastazları,
choroidal neovascularizationkoroid tabakasında yeni damarlanma
chromo-: -Önek; renkle ilgili
chromophobekromofob; zor boyanabilen (hücre veya doku) , ön hipofizin boya almayan hücreleri,
chromophobe adenoma(onk, pat) kromofob adenoma
chromosomal aberrations/abnormalities(g) kromozom bozuklukları
chromosome(g) kromozom,
chromosome abnormalities(g) kromozom anomalileri,
chromosome deletions(g) kromozom kopuklukları,
chromosome Phiadelphia(g, onk) Phiadelphia kromozomu (Kronik Myelositer lösemi e önemli olan bir kromozom)
chromosome translocations(g) kromozom translokasyonları
chronicsüregen, kronik, müzmin,
chronic lymphocytic leukemia, CLL(onk) kronik lenfositik lösemi,
chronic myeloid leukemia, CML(onk) kronik miyeloid lösemi,
chronic obstructive lung disease, COLDkronik venöz yetersizlik
chrono-:önek; zaman, krono
chyle, chylus:barsakta emilmeye hazır yağsı madde, kilus (şilus)
circulationDolaşım
circulatorydolaşımla ilgili, sirkülatuar
circulusçember, daire
circumcisionSünnet
circusdolaşan, sirkumfleks
cirhosisSiroz
cisplatin(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
cistern(anat) vücutta herhangi bir sıvının toplandığı kese
classificationSınıflama
clear cell adenocarcinoma(onk, pat) berrak hücreli adenokanser
clear cell carcinoma(onk, pat) berrak hücreli kanser
clear cell chondrosarkoma(onk, pat) berrak hücreli kondrosarkom
clear cell sarcoma(onk, pat) berrak hücreli sarkom
clear cell tumor(onk, pat) berrak hücreli tümör
clinicalklinik muayene
clinical study(rt) radyoterapide ışınlanan hedef volüm,
clinical trialklinik deneme
clips, surgicalcerrahi operasyon sırasında tümör sınırlarını veya rest tümör varlığını belirtmek için doku içine konulan madde
clitoris(anat) klitoris
clivus(anat) klivus
clivus chordoma(onk, pat) klivusdan kaynaklanan kordoma
clockwise rotation(rt) saat ibresi yönünde dönüş
clonogenic cellklojenik hücre
closure(bir açıklığı veya bir defekti) kapatma, kapanma
CMF chemotherapy(f, onk) meme kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapi rejimi
CNS, central nervous systemmerkezi sinir sistemi lenfomaları
co-bkz com-,
co-existancebir arada yaşama, bulunma
co-operationişbirliği, kooperasyon
co-ordinated:eşgüdümlü, koordone
co-ordinationeşgüdüm, koordinasyon
coagulationpıhtılaşma
coagulopathypıhtılaşma bozuklukları
coagulumpıhtı
colectomy(c) kolektomi, kolonu çıkarma ameliyatı
colickolik, nöbet tarzında gelen ağrı
colitiskolit, kalın bağırsak iltihabı
collagenkollajen,
collagen vascular diseasekollajen damar hastalıkları
collapsçökme, yıkılma
collateralkollateral dolaşım
collimator(rt, nt) kolimatör; nükleer kameralarda radyoaktif ışınları toplayan, radyoterapi tedavi ünitelerinde ışın alanını belirleyen aygıt
colloid(onk, pat) kolloid karsinom
colon(anat) kolon,
colon cancerkolon kanseri
colon polypskolon polipleri
colonoscopykolonoskopi
colorectal cancer/carcinomakolorektal tıkanma
colostomy(c) kolostomi; kolonun karın duvarına açılması
colposcopykolposkopi
com-önek; -ile, birlikte-
Comakoma
combination chemotherapy(f, onk) kombine kemoterapi
comedocarcinoma of breast(onk, pat) memenin komedo karsinomu
commissure, commissura(anat) komissür
commissurotomy(c) komissürotomi
common bile duct(anat) ana safra yolu
concentrationkonsantrasyon
conceptiongebe kalma, ana rahmine düşme, kavram
conchae, nasal(anat) burun boşluğundaki konka
concomitant(rt, onk) eşlik eden, bir arada bulunan, aynı zamanda bulunan
concurrentlyaynı zamanda
condensationyoğunlaşma
condyle(anat) kondil
condyloma acuminatum(pat) genital bölgede oluşan bir lezyon
condyloma of anus/vagina/vulva(pat) anüs/vajen/vulva kondilomu
confluent(rt, onk) bitişik mukozit
conformal radiation therapy(rt) yalnız tümör ve yayıldığı alanı içeren daha lokalize radyoterapi tekniği
confusiondoğuştan anomali veya konjenital anomali
congenital defectsdoğuştan mevcut sakatlık
congestionkonjesyon, sıvı tutulumunun artması
conventional radiation therapy(rt) konvansiyonel klasik radyoterapi
convertingdönüştürücü, çevirici, konverting
convulsionkonvülsiyon; ihtiyaç; çizgili kasların istem dışı şiddetli, bir tek veya bir dizi kasılışı
Cooper ligament(anat) Cooper ligamenti
COPD, chronic obstructive pulmonary diseasekronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOAH
copper(k) bakır
copper(k) bakır
cor-bkz com-;
cord(anat) omurilik
cordectomy(c) ses telinin operasyonla çıkarılması
cordotomy(c) kordotomi; omuriliğin operasyonla kesilmesi
cornea(anat) kornea,
corneal damagekornea hasarı
cornerstoneköşetaşı, bir sürecin önemli bir aşama noktası
coronarycismani, bedeni
corpus(anat) esas
corpuscle(anat) zerre, damla, kan küreciği
correcteddüzeltilmiş
correlationilişki, korrelasyon
correlationkarşılıklı ilişki
corticosteroidskortikosteroidler
corticosteronekortikosteron
cortisolkortizol
coughöksürük
coumarin therapy(f) kumarin tedavisi
counter-bkz contra-
counterclockwise rotation(rt) saat ibresinin aksi yönünde dönüş
countershockkontrşok
coupledikisi-bir-arada, -ye eşleşmiş
coxa(anat) kalça kemiği
CPK, creatine phosphokinasekreatin fosfokinaz, CPK
crampadale kasılması, kramp
cranial(rt) beyin ışınlaması,
cranial nerves(anat) kranyal sinirler
craniopharyngioma(onk, pat) kraniyofarinjiyoma
craniospinal irradiation(rt) beyin-omurilik ışınlaması
craniotomy(c) kraniyotomi
cranium(anat) kafatası
creatinekreatinin klirensi
crescendokreşendo, şiddeti (amplitüdü) gittikce artan
cribriformkalbur gibi, delikli,
cribriform plate(anat) etmoid kemiğinin kalbur şeklindeki delikli bölümü
cricoarytenoid muscles(anat) larinkste bulunan bir kas
cricoid(anat) krikoid, gırtlak kıkırdağı,
cricoid cartilage(anat) krikoid kıkırdağı
cricopharyngeal muscle(anat) krikofarinjiyal kas
cricothyroid muscle(anat) larinks e krikotiroid kası
criseskriz
critical conditionkriz hali
Crohn diseaseCrohn hastalığı
crossçapraz direnç
cross-sectionalkesitsel
cryo-önek; soğuk
cryoenucleation, for uveal melanomas(c) uvea melanomalarında tümörü dondurarak öldüren bir tedavi
cryohypophysectomy(c) kriyohipofizektomi
cryosurgery(c) dondurularak yapılan operasyon
cryotherapydondurularak yapılan tedavi
CTbkz computed tomography
cultureKültür
cumulative(rt) birikmiş radyasyon etkisi
curabletedavisi mümkün ve şifa bulur hasta veya hastalık
curettageKürtaj
Curie(Ci)(nt, rt) eski radyoaktivite birimi
cursorImleç
curvaturekavislenme, eğilme
Cushing diseaseCushing hastalığı
Cushing syndromeCushing sendromu
cut-off pointkesiş noktası, sona erme noktası
cutaneousDeriye ait,
cutaneous infections(onk, pat) cildin B-hücreli lenfoması
cutaneous T-cell lymphoma(onk, pat) cildin T-hücreli lenfoması
cutaneus disorderscilt hastalıkları
cutiscildin ikinci tabakası
cyanoönek; koyu mavi
cyanosisSiklus
cyclophosphamide(f, onk) siklofosfamid; bir kemoterapötik ajan (ilaç)
cyclotron(rt) siklotron
cystKist
cystadenocarcinoma(onk, pat) kistadenokarsinom
cystadenofibroma of ovary(onk, pat) overin kistadenofibromu
cystadenoma(onk, pat) kistadenom,
cystadenoma lymphomatosum(onk, pat) kistadenoma lenfomatozum
Cystectomy(c) mesane kanserlerinin cerrahi tedavisinde uygulanan radikal sistektomi operasyonu
cystic(pat) kistik higroma
cystineSistin
cystitis, radiation induced(rt) radyasyon sonucu gelişen sistit
cystoadenocarcinoma, of pancreas(onk, pat) pankreasın sistoadenokarsinomu
cystosarcoma phyllodes of breast(onk, pat) bir meme tümörü
cystoscopic examinationmesanenin endoskopla tetkiki
cystoscopysistoskopi
cystostomy(c) sistostomi; mesanenin deriye ağızlaştırılması
cystourethrectomy(c) sistoüretrektomi; mesane ve üreterin cerrahi yolla çıkarılması
cytarabinebkz cytosine arabinoside
cyto-önek; hücreye ait
cytokinesitokin; endotel hasarından sonra salınan ve düz kas hücrelerini çoğaltan madde
cytologic examinationsitolojik muayene
cytologysitoloji
cytomegalovirus infectionsitomegalovirüs infeksiyonu
cytoreductive surgery(c) tümör yükünü azaltmaya yönelik cerrahi operasyon
cytosine arabinoside(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
cytotoxic agents/drugs(f, onk) sitotoksik (hücre için zehirli) ajanlar/ilaçlar
cytoxanbkz cyclophosphamide