ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
oat-cell carcinoma(onk, pat) küçük hücreli kanser
obesityobezite; şişmanlık
obstructionobstrüksiyon; darlık, tıkanıklık
obstructiveobstrüktif üropati; idrar yollarında tıkanmaya bağlı böbrek yolları hastalığı
occludedtıkalı
occlusionobstrüksiyon; tıka (n) ma
occlusive thrombustıkayıcı pıhtı veya trombüs
occult blood in stooldışkıda gizli kan
occupationalmesleki riskler
octreotide (sandostatin)(f) octreotid; bir somatostatin analogu
octreotide sintigrafisioctreotidin vücuttaki tümördeki dağılımını araştıran nükleer tıp tetkiki
ocularoküler; göze ait,
ocular disordersgöz ve göz çevresi tümörleri
oculomotor nerve (CN III)(anat) okülomotor sinir; III. Kafa çifti siniri
odds ratioolasılık oranı
odontalgiadiş ağrısı
odontogenic tumor(onk, pat) dişe ait dokulardan kaynaklanan tümör
odontologydiş ve diş gelişmesinden bahseden ilim
odontoma(onk, pat) odontoma; bir diş tümörü
odynophagiayutma sırasında gelişen ağrı
oedemabkz edema
oesophageal carcinomaözofagus kanseri, yemek borusu kanseri
oesophagusbkz esophagus, yemek borusu
oestrogen(s)östrojen (ler)
oestrogen-receptor-negative/positive tumours(onk, pat) östrojen reseptör negatif/pozitif tümörler
Office of Alternative MedicineAlternatif Tıp Bürosu
oinmentmerhem
olfactory nerve (CN I)(anat) koku siniri, I. Kafa çifti siniri
olfactory neuroblastoma(onk, pat) olfaktor sinirden orijin alan bir tümör
oligoastrocytoma(onk, pat) oligoastrositoma; bir beyin tümörü
oligodendroglioma(onk, pat) oligodendroglioma; bir beyin tümörü
oligonucleotide primersküçük nükleotidlerden oluşan yapılar
oligospermiaoligospermi; sperm sayısının azalması
omentectomy(c) omentumun (karın içi yağ yastıkçığı) cerrahi yolla çıkarılması
omentum(anat) omentum; bağırsakları örten zar
oncocytic carcinoma(onk, pat) onkositik karsinom
oncocytoma(onk, pat) selim tipde bir parotis/tükürük bezi tümörü
oncogenes(onk) onkojenler; kanser yapıcı özelliği olan genler
oncogenic virusonkojenik virüs
oncologistonkoloji uzmanı
oncologyonkoloji eğitimi
oncoticonkotik basınç
oncovinbkz vincristine
ondansetrone(f) ondansetron; serotonin antagonisti bir antiemetik
oo-önek; yumurta
oocyteolgunlaşmamış dişi gamet
oophorectomy(c) overlerin (yumurtalıkların) cerrahi yolla çıkarılması
oophoropexy(c) overlerin ameliyatla yerlerinin değiştirilmesi
operating room(c) operasyon odası
operationoperasyon; ameliyat
operativeameliyata ait
ophthalmicgöz ve çevre doku tümörleri
ophthalmologic examinationgöz muayenesi
ophthalmopathyoftalmopati; tiroit bezi hastalıklarında görülen göz ve orbita değişiklikleri
ophthalmoplegiaoftalmopleji
ophthalmoscopeoftalmoskop
ophthalmoscopyoftalmoskopla muayene
opioid analgesics(f) afyondan elde edilen analjezikler
opioids(f) opioidler, morfin türevi ilaçlar
opium(f) afyon
opportunistic infectionsfırsatçı infeksiyonlar
optic(anat) optik kiazma; göz sinirlerinin çaprazlaştığı sinir bölümü,
optic fundus(anat) gözdibi,
optic glioma(onk, pat) optik sinir gliyomu,
optic nerve (CN II)(anat) optik siniri; II. Kafa çifti siniri,
optic nerve injuriesoptik (görme) sinirin zedelenmesi,
optic nerve sheath meningioma(onk, pat) optik sinir kılıfı meninjiyomu,
optic neuropathy, radiation-induced(rt) radyasyon sonucu gelişen optik sinir hasarı (nöropati) ,
optic pathwaysgörme siniri yolları
oralağızdan, ağıza ait,
oral cavity(anat) ağıziçi boşluğu,
oral cavity cancers/tumors(f) oral kontraseptifler; doğum kontrol hapları,
oral disorders(anat) ağız içi mukozası
orbit(anat) göz çukuru
orbital pseudotumororbitadan orijin almış yalancı tümör
orbital structuresorbital yapılar
orbital tumorsorbital (göz ve çevresi yapılar) tümörler
orchiectomy(c) orşiektomi; testisin cerrahi yolla çıkarılması
orchiopexy(c) orşiopeksi, testisin ameliyatla normal yerine (skrotum) indirilmesi operasyonu
orchitis(c) organ transplantasyonu
organicorganik çözücüler
organismorganizma
orifice(anat) delik, ağız
orofacial painyüz-ağız bölgesi ağrıları
oropharyngeal cancer/carcinoma(anat) orofarinks
ortho-önek; düz, doğru
orthodonticsdiş bozukluklarını düzeltme ile uğraşan diş hekimliği dalı
orthomolecular therapyortomoleküler tedavi; besinlerin çok fazla miktarda alınması ilkesine dayanan tedavi biçimi
orthopneaortopne
orthostaticortostatik,
orthostatic hypotensionortostatik hipotansiyon
orthovoltage beam(rt) 100-500 keV enerjisinde X-ışını
orthovoltage X-ray therapy(rt) ortovoltaj potansiyel farkında çalışan ve X-ışını üreten tedavi ünitesi
osseouskemik gibi, iskeleti olan,
osseous metastaseskemik metastazları
ossificationkemikleşme
osteitis, radiation-induced(rt) radyasyon sonucu gelişen kemik iltihabı
osteoarthropathy, hypertrophic pulmonary(onk) akciğer hastalıkları sonucu gelişen hipertrofik osteoartropati
osteoarthrosisosteoartroz; eklem iltihabı
osteoblastoma(onk, pat) selim bir kemik tümörü
osteoblastskemik yapıcı hücreler
osteochondroma(onk, pat) osteokondrom; selim bir kemik tümörü
osteoclastkemik yıkımı yapan hücre
osteoclast-activating factorsosteoklastları uyaran faktör
osteogenesiskemik doku gelişimi
osteogenic sarkoma(onk, pat) osteojenik sarkom; habis bir kemik tümörü
osteoid osteoma(onk, pat) bir kemik tümörü
osteology(anat) osteoloji; kemik bilimi
osteolytic lesionsosteolitik (kemik yıkımı) lezyonlar
osteoma(onk, pat) selim bir kemik tümörü
osteomyelitiskemik iliği iltihabı
osteonecrosisosteonekroz; kemik nekrozu, ölümü
osteopathyosteopati
osteoporosisosteoporoz; kemik kırılganlığının artması ve mineralizasyonunun azalması
osteoradionecrosis(rt) osteoradyonekroz; radyasyona bağlı gelişen kemik nekrozu
osteosarcoma(onk, pat) osteosarkom; kemiğin habis bir tümörü
osteosarcoma(onk, pat) osteosarkom; habis bir kemik tümörü
osteotomy(c) kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı
ostomy support programsostomi destek programları
otalgiakulak ağrısı
otitis externadış kulak iltihabı
otitis mediaorta kulak iltihabı
otologyotoloji; kulak ve kulak hastalıkları bilimi
outflowçıkış
outputdebi, verim
ovarian ablation(c) overlerin cerrahi yolla çıkarılması
ovarian cancers/tumorsyumurtalık (over) kanserleri/tümörleri
ovarian cystsyumurtalık (over) kistleri
ovarian dysgerminoma(onk, pat) over disgerminomu; yumurtalığın germ hücreli tümörü
ovarian fibroma(onk, pat) over fibromu
ovarian follicle(anat) over follikülü
ovarian germ cell tumors(onk, pat) over n germ hücreli tümörleri
ovarian ligament(anat) yumurtalık ligamenti
ovary(anat) over; yumurtalık,
ovary cancerover kanseri
overkill phenomenon(rt) aşırı ve gereğinden fazla hücre ölümü
overloadyüklenme
overridingata biner gibi
ovoidyumurta şeklinde
ovulationyumurtlama
ovum(anat) yumurta
oxaliplatin(f, onk) oksaliplatin; yeni kuşak platin derivesi olan sitostatik
oxazepam(f) oksazepam; bir tür benzodiazepam grubu antibiyotik
oxybutynin chloride(f) oksibutinin klorid; bir antikolinerjik ilaç
oxycodone(f) oksikodon; bir morfin türevi
oxygene(g) P 53 onkojeni; en önemli anti- onkojen genlerden bir tanesi