ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
dacarbazine/decarbazine, DTIC(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
dactinomycin(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
dataistatistik analizi
daunomycinbkz daunorubicin
daunorubicin(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
DC, direct current(fiz) direkt akım, doğru akım
de novobaştan, yeniden
de-önek; aşağı, uzaklaşan
deactivateçalışamaz duruma getirmek
deadölü, ölmüş, cansız, renksiz
deadlyöldürücü, zehirli
deafsağır
deathölüm, ölme, vefat,
death rateölüm oranı
debulkingbkz cytoreductive therapy
deca-çürümek, bozulma,
decapeptidedekreşendo; şiddeti (amplitüdü) gittikce azalan
decay constant, of nuclei(fiz, nt, rt) bir radyoaktif maddenin bozulma aranı
decubitusdekübitus, sırtüstü yatar durum
deep venous thrombosisderin ven trombozu
defecteksiklik, defekt; tam ve mükemmel olmak için gerekli veya arzu edilir birşeylerin eksik olması hali
defectivekusurlu, sakat, eksik, noksan
defibrillationDefibrilasyon
deficiencyEksiklik
deficienteksik, noksan, yetersiz
degenerationdejenerasyon, bozulma
dehydration:dehidratasyon, kuruma, vücudun su kaybetmesi hali
dehydrogenase:gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu
deliriumdeliryum; hezeyan, sayıklama
delivery, vaginalbunama,
dementia praecox(rt) radyasyonun neden olduğu (beyin bölgesine radyoterapi uygulanması) bunama
demyelinationmiyelin kaybı
density(fiz) yoğunlık, dansite
dental(rt) radyoterapinin neden olduğu diş değişiklikleri,
dental examinationdiş lezyonları,
dental nerve(anat) diş siniri,
dental prosthesesdiş cerrahisi
dentistdiş tabibi, diş hekimi
denturetakma diş, damak, protez
Denver shunt, peritoneovenous shuntingperiton ile ven arasına konullan şant
deoxyribonucleic acid, DNAdeoksiribonükleik asid, DNA
depigmentationdepigmentasyon
depo-provera(f) medroxyprogesterone acetate
depolarizationdepolarizasyon; kutupsuzlaşma
depressionDepresyon
derivationDerivasyon
derm-önek; deri, cilt
derma(anat) derma, cildin ikinci tabakası
dermalderiye ait
dermatitisderi iltihabı
dermatofibroma(onk, pat) dermatofibrom
dermatofibrosarcoma(onk, pat) dermatofibrosarkom
dermatologic disorderscilt hastalıkları
dermatologistdermatolog, cilt hastalıkları uzmanı
dermatologycildiye, dermatoloji
dermatomyositis(pat) dermatomiyozit
dermis(anat) deri
dermoid cyst(pat) dermoid kist
descending(anat) inen aort
desmoid tumor(onk, pat) desmoid tümör
desmoplastic small round cell tumor, in children(onk, pat) çoçukların küçük yuvarlak hücreli desmoplastik tümörü
desquamationdeskuamasyon; pul pul dökülme
detectordedektör
determinantbelirleyici
developmentgelişme, gelişim
deviationsapma, deviyasyon
devicealet
dexamethasone(f) dexametazon
dextrocardiasağda kalp, dekstrokardi
di-bkz bi-
diabetes insipidus in lung cancer(onk) bazı akciğer karsinomlarında, tümörün ADH salgılamasına bağlı vücutta su birikmesi ve metabolizma bozukluğu hali
diabetes/diabetes mellitusşekerli diyabet, diyabetes mellitus
diabeticdiyabetli, diyabetik
diagnosis(anat) diyafiz; kemik gövdesi
diarrheaisal, diyare
diathermydiyatermi; elektrik akımıyla vücut dokularına hararet verme usulü
dietdiyet
diethylstilbestrol, DES(f) dietilstilbestrol
differential diagnosisayırıcı tanı
differentiated carcinoma(onk, pat) differansiye karsinom
diffuse(onk, pat) midenin diffüz karsinomu,
diffuse histiocytic lymphoma(onk, pat) diffüz histiositik lenfoma,
diffuse large cell lymphoma(onk, pat) diffüz büyük hücreli lenfoma,
diffuse undifferentiated lymphoma(onk, pat) diffüz indifferensiye lenfoma
digastric(anat) iki karınlı
digestivesindirim sistemi
digital examparmakla yapılan muayene
dilatation and curettage, in cervical carcinomagenişleme
dilatation, for esophageal cancerözofagus kanserinde daralmış bölgenin sonda ile genişletilmesi
dilutionsulanma, su katma
diode(fiz) diod
diphtheriadifteri toksini
diploid(g) çift, iki katlı
diplopiagözün tek cisimleri çift görmesi
dipoledipol, önek; iki, çift
dipsomania(fiz) direkt akım, doğru akım
direct extension of tumortümörün direkt yayılımı
dis-önek; tersine çevrilme, normal durumundan başkalaşma, ayrılma, -sizleşme durumu
discharge from nipple/vaginalmemebaşı/vajinal akıntı
diseasehastalık
disinfection:kimyasal maddeler kullanılarak patojen ajanların tahrip edilmesi, dezenfeksiyon
dislocationdislokasyon; çıkık
disorderbozukluk, arıza
disproportionoransızlık; iki şey arasında beklenen oranın kaybolmuş olması hali
dissection(c) dokuları kesip ayırma işlemi, disseksiyon
disseminated intravascular coagulation, DICyaygın damariçi pıhtılaşması
disseminationyayılma, saçılma
dissociation(ekg) atriyoventriküler dissosiyasyon
dissoluble(k) erir, eritlebilir
distant metastases(onk) uzak metastazlar
distensibilitybkz compliance
distentionşişme, gerilme, germe
distortionbükülme
distributionayrışım, dağılım
diuresisidrarın fazlalaşması
diuretic(f) diüretik (ilaç)
diverticuladivertikül
diverticulitisdivertikülit; divertikül iltihabı
diverticulosismültipl divertikül
divisiondal, demet
DNA analysisDNA virüsleri
DNA, deoxyribonucleic aciddeoksiribonükleik asid,
dominanthakim özellik
dorsal(anat) sırta ait
dose(rt) radyoterapide doku içindeki doz dağılımı,
dose fractionation(rt) ışın dozunun bölümlere (fraksiyon) ayrılması,
dose-response curves(rt) doz-cevap eğrileri,
dose-response relation(rt) doz-cevap veya doz-yanıt ilişkisi,
dose-time-fractionation relationships(rt) doz-zaman-fraksiyon ilişkisi,
dose-tumor size relationship(rt) doz-tümör boyutu ilişkisi
dosimetry(rt) dozametre
doubling time(onk) bir tümörün iki katına çıkması için geçen süre
Down syndromeDown sendromu
doxorubicin (adriamycin)(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
dressing(tıb) pansuman
drugilaç, ecza,
drug addiction(f) ilaç etkileşimi,
drug iilaç etkileşimi
drug resistance(f) ilaç rezistansı,
drug therapyilaç tedavisi
dry eye, with radiotherapy(rt) radyoterapi sonrası gelişen gözde kuruluk
DTICbkz decarbazine
dualikili, çifte, çift
duct(anat) kanal, bezlerin salgısını akıtan kanal
ductal carcinoma of breast(onk, pat) memenin duktal karsinomu
ductus arteriosusduktus arteriyozus
ductus thoracicus(anat) duktus torasikus
duedenal cancerduedenal kanser
Duke classification, colorectal cancer(onk) kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde Duke klasifikasyonu
duodenoscopyduedenoskopi; duedenumun endoskopla tetkiki
duodenum(anat) duodenum; onikiparmak bağırsağı
dura mater(anat) sanral sinir sistemini örten dışzar
durationsüre
dysgenetic syndromes of central nervous systemsantral sinir sisteminin genetik bozukluklara bağlı sendromları
dysgerminoma(onk, pat) disgerminom
dyskineticnormal hareket biçimi ileri derecede bozulmuş, diskinetik
dysmenorrhoeaağrılı ve zor menstürasyon
dyspareuniacinsel münasebet sırasında ağrı duyulması
dyspepsiahazımsızlık
dysphagiadisfaji; yutma zorluğu
dysplasia(pat) displazi
dysplastic nevus syndrome(onk) displastik nevüs sendromu
dyspnea, dyspnoeanefes darlığı, dispne
dystrophygelişememe
dysuriadizüri, idrar zorluğu