ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ear(anat) kulak,
ear painkulak tümörleri
earachekulak ağrısı
eardrum(anat) kulak zarı
early demyelination syndromeerken demiyelinasyon sendromu
EBV, Epstein-Barr virusEpstein-Barr virüsü
eccentricmerkezdışı, eksantrik
ecchymoseekimoz
echocardiographyekokardiyografi
eclampsiaeklampsi, gebelik toksemisi; gebeliğin ikinci yarısında gelişebilen ve hipertansiyon, ödem, proteinüri , konvülsiyonlar ve koma ile karekterize klinik tablo
ecto-önek; dış
ectoderm(anat) ektoderm, dış deri
ectopicektopik anti-diüretik hormon sendromu
ectoplasmektoplazma, dışplazma
ectropionalt göz kapağının içe dönmesi
eczemaegzema
edemaödem
educationhasta eğitimi
effectiveetkili, effektif
efferent(anat) dışarı götüren
efficacyetkinlik
efficientverimli
effusionefüzyon, epanşman
ejaculationejekülasyon
ejectionejeksiyon, ventrikül sistolü ile birlikte kanın büyük damarlara atılması
ejection fraction, EFejeksiyon fraksiyonu
elasticityelastisite
elastofibroma(pat) elastofibrom
elbow(anat) dirsek,
elbow joint(anat) dirsek eklemi
elective lymph node dissection(c) elektif lenf nodu disseksiyonu
electrocardiogramelektrokardiyogram
electrocardiographyelektrokardiyografi, EKG
electrocoagulationelektrokoagülasyon
electrodelektrod
electroencephalography(r) elektroensefalografi, EEG
electrolyte(s)(k) elektrolit bozuklukları
electromagnetic fieldelektromanyetik alan
electromagnetic radiationelektromanyetik radyasyon
electron(fiz) elektron,
electron beam therapy(rt) elektron tedavisi,
electron microscopyelektron mikroskop
electropharmacology(f) elektrofarmakoloji
electrophysiologyelektrofizyoloji
electroshockelektrik şoku
elementelement
embolismemboli
embolizationembolizasyon
embolizing agentsemboli yapan ajanlar
embryoembriyon
embryologyembriyoloji
embryonal carcinoma(onk, pat) embriyonal karsinom
embryonal rhabdomyosarkoma(onk, pat) embriyonal rabdomiyosarkom
embryonal sarcoma(onk, pat) embriyonal sarkom
emergency careacil bakım
emesiskusma
emetickusturucu (ilaç)
emissionyayma
emphysemaamfizem
empiricaldeneyerek
empyemaampiyem
en-önek; içine
enamel(anat) mine, emay
enblockbir bütün halinde, toptan
encephalic(anat) beyne ait
encephalitisansefalit
encephalomyelitisensefalomiyelit
encephalonbeyin
encephalopathyensefalopati
enchondroma(onk, pat) kıkırdaktan orijin alan selim tümör,
enchondromatosis(onk, pat) yaygın enkondroma
encysted tumorkist içinde bulunan tümör
end-pointhedef noktası
endemicbölgesel, yöresel
endo-: önek; içinden 
endoarteritisarter iltihabı
endobronchial tumorsbronş içi tümörleri
endocardialendokardiyal
endocardial tumorendokardiyal tümör
endocarditiskalbin endokard tabakasının iltihabı
endocardium(anat) endokardiyum; endokard
endocervical curettage, cervical carcinomaserviks kanserinde rahim boynundan girilerek yapılan küretaj
endocervix(anat) endoserviks
endocrine(anat) iç salgı bezleri,
endocrine organs(anat) iç salgı yapan organlar,
endocrine system cancers(onk) endokrin sistem kanserleri,
endocrine therapy/treatmentendokrin tümörler
endoderm(anat) iç deri
endodermal sinus tumors(onk, pat) endodermal sinüs tümörleri
endolarynx(anat) endolarenks; larenksin içi
endometrial carcinoma/cancer(onk) endometriyal (uterus) karsinom/kanser
endometrial extension, of cervical carcinoma(onk) serviks kanserinin endometriyuma yayılması
endometrial stromal sarcoma(onk, pat) endometriyal (uterus) stromal sarkom
endometrioid tumor/carcinoma(onk) endometroid tümör/karsinom
endometriosisendometriyozis hastalığı
endometritisendometrit; uterusun iç kısmının iltihabı
endometrium(anat) endometriyum
endomyocardial biopsyendomiyokard biyopsisi
endoplasmiç plazma
endoscopeendoskop
endoscopic examinationendoskopik muayene
endoscopic retrograde cholangiopancreatographyendoskopla yapılan kolanjiyopankreatografi; safra yolları ve pankreas kanallarının endoskopik tetkiki
endoscopic ultrasonographyendoskopik ultrasonografi
endoscopyendoskopi
endothelium(anat) endotel, endotelyum; bkz vascular endothelium
endotrachial tubeendotrakial tüp
endoxanbkz cyclophosphamide
enemalavman
energyenerji
enlargementgenişleme
Enneking staging system, bone sarcomas(onk) Kemik sarkomalarında Enneking evreleme sistemi
enteral nutritionenteral beslenme
entericbağırsaklara ait
enteritis(rt) radyasyona bağlı bağırsak reaksiyonu
entero-önek; bağırsak
enteroanastomosis(c) bağırsağı bağırsağa ağızlaştırmak
enterocutaneous fistulabağırsak-cilt fistülü
enterogastrostomy(c) mideyi bağırsağa ağızlaştırma operasyonu
enteropathyenteropati
enterovaginal fistulabağırsak-vajina fistülü
enterovesical fistulabağırsak-mesane fistülü
entrygiriş
enucleation(c) nüvesini çıkarma,
enucleation of eye(c) göz enükleasyonu; göz küresinin eksizyonu
enuresisistemiyerek idrar kaçırma (özellikle uyurken)
environmental factorsçevre faktörleri
enzymeenzim
enzyme inhibitorsenzim inhibitörleri
eosinophiliakanda eozinofil hücre artışı
eosinophilic granuloma(onk, pat) eozinofilik granülom
ependymoblastoma(onk, pat) epandimoblastom; bir merkezi sinir sistemi tümörü
ependymoma(onk, pat) epandimoma; bir merkezi sinir sistemi tümörü
epi-önek; üstüne, üstünde
epicanthus(anat) gözkapağının iç köşesi kıvrımı, epikantus
epicardialepikardiyal
epicardium(anat) epikard; perikardın kalbi saran iç yaprağı, visseral perikard
epidemicsalgın, yaygın, salgın hastalık
epidemiologykanser epidemiyolojisi
epidermal cystderi kisti
epidermal growth factorepidermal büyüme faktörü
epidermal growth factor receptorepidermal büyüme faktör reseptörü
epidermal nevi(pat) deri nevüsü
epidermis(anat) epiderm, epidermis; derinin dış bölümü
epidermoid(onk, pat) yassı epitel hücreli kanser,
epidermoid cyst(pat) epidermoid kist,
epidermoid tumor(onk, pat) epidermal tümör
epididymis(anat) epididimis
epididymitisepididimis iltihabı
epidoxorubicin(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
epigastric(anat) mide hizasındaki karın duvarına ait
epigastrium(anat) üstkarın
epiglottis(anat) epiglot (larinks)
epilationepilasyon
epilepsyepilepsi, sara hastalığı
epilepticepilepsili
epinephrine (adrenaline)(f) epinefrin, adrenalin
epiphoraaşırı göz yaşarması
epiphylaxis:epifilaksi; infeksiyona karşı korunmanın güçlendirilmesi
epiphyseal growth plate(anat) epifiz büyüme plağı
epiphysis(anat) epifiz; kemikucu
epirubicinepirubisin; bir kemoterapötik ajan (ilaç)
episcleral plaque therapy(rt) bazı göz tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir brakiterapi çeşidi
epistaxisburun kanaması, epistaksis
epithelialepitel neoplazma/tümör eri
epithelial tumors(onk, pat) epiteliyal tümörler
epithelioid sarcoma(onk, pat) epiteliyoid sarkom
epithelioma(onk, pat) epiteliyoma
epitheliumepitel, epitelyum; vücudun iç ve dış yüzeylerinin bir bölümünün kat ve biçimleri farklı hücrelerden oluşan örtüsü
Epstein-Barr virusEpstein-Barr virüsü
eradicationyoketme
erectile dysfunctionpenisin ereksiyon kusuru
ERT, estrogen replacement therapyöstrojen tedavisi
erysipelaserizipel
erythema(rt) ciltte eritem (kızarıklık) yapan ışın miktarı
erythro-önek; kırmızı
erythrocyte(anat) eritrosit; alyuvar,
erythrocyte sedimentation rateeritrosit sedimentasyon hızı,
erythrocytosisderinin kırmızı renge dönüşmesi
erythroleukemia(onk) eritrolösemi
erythromycin(f) bir antibiyotik
Erythroplasia of Queyrat, penis(onk, pat) penisin prekanseröz lezyonu
erythropoietineritropoetin
esophagealözofagusa ait,
esophageal cancerözofagus toksisitesi,
esophageal ulcerözofajiyal ülser
esophagectomy(c) özofagus rezeksiyonu
esophagitisözofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı
esophagogastrectomy(c) özofagus ile midenin cerrahi yöntemle çıkarılması
esophagogastric junction(anat) özofagogastrik (yemek borusu-mide) bileşke
esophagogastrostomy(c) özofagus ile midenin ağızlaştırılması
esophagography(r) özofagusun baryumlu tetkiki
esophagojejunostomy(c) özofagusu jejunuma ağızlaştırma operasyonu
esophagoscopyözofagusun endoskopik tetkiki
esophagus(anat) özofagus, yemek borusu
essentialtemel, esaslı
estradiol(f) östrojen hormon türevi
estramustine(f, onk) prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç
estrogenöstrojen sekresyonu yapan tümörler
estroneöstron
ethanol(k) etanol; alkol
ethical issuesahlaki konular
ethmoid(anat) etmoit, kalbur kemiği,
ethmoidal cellsetmoid hücreleri
ethmoidectomy(c) etmoidektomi; etmoid sinüslerinin cerrahi yolla çıkarılması
etiologykanser etyolojisi; kanser nedenlerini araştıran bilim kolu
etmoid sinus(anat) etmoid sinüs,
etmoid sinus carcinomaetmoid sinüs kanseri
etoposide(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
European Organization for Research on Treatment of Cancer (EORTC)Avrupa Kanser Tedavi Araştırma Organizasyonu
eustachian tube(anat) östaki borusu
euthanasiaÖtenazi, rahat ölüm, ıstırapsız ölüm, özellikle ümitsiz durumda olan hastaların ıstıraplarını dindirmek için hayatlarına son verme
evacuationboşaltma, tahliye
evolutionevrim, gelişme
Ewing sarcoma(onk, pat) Ewing sarkomu
ex-önek; dış, -den uzakta
excision(c) eksizyon
excitation(ef) eksitasyon; uyarma, uyarılma; (fiz) atomun elektronunun bir üst seviyeye çıkması
excite(ef) uyarmak, eksite etmek
exenteration(c) bir uzvu kesip çıkarmak
exerciseegzersiz
exfoliationpul pul dökülme
exfoliative dermatitiseksfoliyatif dermatit
exhalationnefes verme
exitegzoftalmiye ait
exophthalmos:egzoftalmi
exophytic carcinoma of mouth(onk) ağızın ekzofitik karsinomu
expectorantekspektoran; balgam söktüren
experimentdeney
experimentalekspiryum
expression(anat) ekstensor; bir uzvu çekip uzatan kas, açıcı kas
exterioreksterior; dış,
external(anat) dış kulak yolu kanalı,
external (beam) irradiation/radiation therapy(rt) dışarıdan ve belirli bir uzaklıktan uygulanan radyoterapi
extirpatekökünden sökmek, yok etmek
extra-önek; dışarı, hariç
extracellular matrixektrasellüler matriks; hücrelerarası ortam
extractionçıkarma, çekme (diş)
extrahepatic bile ducts(anat) karaciğer dışı safra yolları
extramammary Paget disease(onk, pat) meme dışı paget hastalığı
extramedullary plasmacytoma(onk, pat) kemik iliği dışı plazmositom
extramuralekstramüral; duvar dışı
extrasystoleekstrasistol, erken vuru
extravasation of chemotherapeutic agents(onk) kemoterapötik ajanların damar dışına kaçması
extremity(anat) ekstremite; kol ve bacaklar, etraf, uç
extrinsicharici, dıştan gelen
eye(anat) göz,
eye ball(rt) bazı göz tümörlerinin tedavisinde kullanılan ve radyoaktif madde içeren plak,
eye shield(rt) gözü radyasyondan korumak için yapılan göz koruması
eyebrow(anat) kaş
eyelash(anat) kirpik
eyelid(anat) göz kapağı,
eyelid tumors(c) lokal göz duvarı eksizyonu
eyesocket(anat) yüz kemikleri,