ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
L-phenylallanine mustard(f, onk) bir alkilleyici sitostatik
laboratorylaboratuar testleri
labyrinth(anat) labirent; iç kulaktaki labirente benzer boşluk
lacrimal gland(anat) gözyaşı bezi
lactationlaktasyon; süt salgılama
lactic acidlaktik asit, süt asidi,
lactic acidosislaktik asidoz,
lactic dehydrogenase, LDHlaktik dehidrogenaz, LDH
lactoselaktoz; süt şekeri
laminectomy(c) laminektomi; vertebraların eklem çıkıntılarının rezeksiyonu
lancetneşter
laparoscopelaparoskop; karın duvarından geçirilen ve iç organların görülmesini sağlayan alet
laparoscopic resection(c) laparoskopik rezeksiyon
laparoscopylaparoskopi; laparoskop ile yapılan işlem
laparotomy(c) karın yarılması operasyonu
large intestine(anat) kalın bağırsak,
laryngeal(anat) larengeal kıkırdaklar,
laryngeal nerve, recurrent(anat) rekürrent larinjiyal sinir
laryngectomy(c) larinjektomi; gırtlağın cerrahi yolla alınması
laryngitislarenjit; gırtlak iltihabı
laryngocelelaringosel
laryngologylarengoloji; boğaz ve boğaz hastalıklarını inceleyen bilim dalı
laryngopharyngeal cancerlaringofarinjiyal kanser
laryngopharyngectomy(c) laringofarinjektomi; larinks ve farinksin cerrahi yolla çıkarılması
laryngopharyngoesophagectomy(c) laringofaringoözofajektomi; larink, farinks ve özofagusun cerrahi yolla çıkarılması
laryngopharynx(anat) laringofarinks
laryngoscopelaringoskop; gırtlak muayenesine yarıyan alet
laryngoscopylaringoskop ile muayene
laryngotomy(c) larenksi yarma ameliyatı
larynx(anat) larinks; gırtlak
latissimus dorsi flap(s)latismus dorsi kası ile yapılan flep (ler)
laxativemüshil, ishal edici (ilaç)
lecturekonferans; belirli bir konu üzerinde konuşma
leiomyoma(onk, pat) leyomiyoma; düz kas tümörü
leiomyosarcoma(onk, pat) leyomiyosarkom; düz kas sarkomu
lentigo maligna melanoma(onk, pat) derinin bazal membranı geçmemiş erken malignant melanomu
leprosycüzzam hastalığı
leptomeningeal carcinomatosis/metastases(onk) leptomeninjiyal karsinomatozis/metastazlar
leptomeninges(anat) leptomeninksler
lesionlezyon
LET, linear energy transfer(rt) lineer enerji transfer
lethal(onk, rt) letal hasar,
lethal midline granuloma(onk, pat) letal midline granülomu
lethargyletarji
Letterer-Siwe diseaseönek; beyaz
leucocyte common antigenlökositlerde bulunan müşterek antijen
leucocyte countlökosit sayımı
leucocyte/leukocytelökosit; akyuvar
leucocytosis/leukocytosislökositoz; kanda akyuvarların artması
leucomagözün kornea tabakasında meydana gelen beyaz leke
leucopenia/leukopenialökopeni; kanda lökosit azlığı
leucoplakia(onk, pat) lökoplaki; bir prekanseröz lezyon
leucorrhea/leukorrhealökore; vajinal akıntı
leucovorin(f, onk) onkolojide kullanılan bir ilaç
leukaemia/leukemia(onk) lösemi
leukemoid reactions(onk) lökomoid reaksiyonlar
leukeranbkz chlorambucil
leukocoria, retinoblastoma(onk) retinoblastoma tümörlerinde görülen gözde beyaz leke
leukocytosislökositoz; kanda lökosit artımı
leukoencephalopathy(onk) kemoterapi ve radyoterapiden sonra beynin beyaz cevherinde görülen hasar
leukopenialökopeni; kanda lökosit azlığı
leukoplakia(onk, pat) lökoplaki
levamisole(f) levamisol
Leyding cell tumor(onk, pat) Leyding hücreli tümör
linitis plastica(onk, pat) linitis plastika; mide duvarını yaygın şekilde tutan mide kanseri
liver(anat) karaciğer,
liver cancer(nt) karaciğer taraması
lobectomy(c) bir lobun (akciğer, karaciğer gibi) cerrahi yolla çıkarılması (rezeksiyonu)
lobular carcinoma of breast(onk, pat) memenin lobüler karsinomu
lobule(anat) lopcuk
local(f) lokal anestetikler,
local-regional recurrence(onk) lokal-bölgesel nüks
localization marks(rt) radyoterapi uygulamadan önce hastanın hareketsiz kalması ve ışın alanlarının merkezlerini belirtmek için cilt üzerine konulan işaretler
lomustine, CCNU(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
longitudinaluzunlamasına, uzunluğuna
loopilmik, halka
lorazepam(f) bir anksiyolitik ilaç
lumbar(anat) bel ile ilgili,
lumbar myelopathylomber ponksiyon; bel vertebraları arasından girilerek beyin-omurilik sıvısının bir miktar alınması
lumbosacral(anat) lumber ve sakral bölgeye ait,
lumbosacral canal(anat) lumbosakral kanal,
lumbosacral plexopathylumbosakral pleksopati
lumen(anat) tüp şeklindeki organın içindeki boşluk
lump(onk) yumru, küçük kitle
lumpectomy(c, onk) lampektomi; erken evreli ve küçük meme kanserinde tümörlü dokunun lokal olarak çıkarılması
lung(anat) akciğer,
lung cancerakciğer nodülleri
lupus erythematosuslupus eritematozus hastalığı
lupus nephritislupus nefriti
luteinizing hormoneluteinize edici hormon
luteinizing hormone-releasing hormoneluteinize edici hormonu salgılatan hormon
lymph(anat) lenf bezi (leri) ,
lymph node chains(c) lenf bezi ve yollarının cerrahi yöntemle çıkarılması,
lymph node drainagelenf bezi drenajı
lymphadenectomy(c) lenf nodu rezeksiyonu
lymphadenitislenfadenitis; lenf bezi iltihabı
lymphadenopathypatolojik sebeble büyümüş lenf nodu
lymphangioendothelioma(onk, pat) lenfanjiyoendoteliyoma
lymphangiography(r) lenfanjiyografi; lenf yolları ve lenf bezlerinin görüntülenmesi
lymphangioma(onk, pat) lenfanjiyoma
lymphangiosarcoma(onk, pat) lenfanjiyosarkom; lenfatik sistemden kaynaklanan habis yumuşak doku tümörü
lymphangitis carcinomatosis(onk, pat) lenf yollarının karsinomla tutulması
lymphatic(anat) lenf bezi,
lymphatic metastasis(anat) lenf damarları
lymphedemalenfödem
lymphoblastlenfoblast
lymphoblastic leukemia/lymphoma(onk, pat) lenfoblastik lösemi/lenfoma
lymphocytelenfosit
lymphocytic infiltrationlenfositik infiltrasyon
lymphocytic leukaemia(onk) lenfositik lösemi
lymphocytic lymphoma(onk) lenfositik lenfoma
lymphoepithelial carcinoma(onk, pat) lenfoepitelyal karsinom
lymphoepithelioma(onk, pat) lenfoepitelyoma
lymphography(r) lenfografi
lymphoid(pat) lenfoid hiperplazisi,
lymphoid irradiation(rt) lenfatik dokuların ışınlanması,
lymphoid tissues(anat) lenfoid dokular
lymphoma(onk, pat) lenfoma
lymphopeniakanda lenfosit sayısının düşüklüğü
lymphoproliferative disorderslenfoproliferatif sistem hastalıkları
lymphoscintigraphy(nt) lenf yolları ve lenf bezlerinin izotop madde verilerek görüntülenmesi
Lynch sendromeLynch sendromu
lysislizis; hücrelerin eriyip yok olması