ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
facial nerve (CN VII)(anat) yüz siniri; VII. Kafaçifti siniri,
facial paralysisyüz felci
factorfaktör
failureyetersizlik, başarısızlık
falciformorak şeklinde
fallopian tube cancer(onk) yumurtalık tüpü kanseri
fallopian tubes(anat) fallop tüpleri
false cords(anat) larinksin yalancı kordları
FAM regimen, for gastric cancer(f, onk) mide kanseri tedavisinde kullanılan kombine kemoterapi rejimi
familialailevi, familyal,
familial adenomatous polyposis coli(onk) kalınbağırsağın ailevi adenomatöz polipleri,
familial cancer syndromes(onk) ailevi kanser sendromları,
febrileKan naklinin ateşli reaksiyonları
fecal incontinencegaita kaçırma
feces, faecesdışkı
femaledişi, kadın, kadın cinsine mahsus
femininekadın gibi, kadınımsı
femoral(anat) uyluk kemiğine ait
femur(anat) femur; uyluk kemiği
fenestrationdelik açma ameliyatı
ferri-önek; demirli
ferric(k) demire ait, demirli
ferro-önek; demirli
ferrous(k) demirli, demirden oluşan; iki değerli demiri ihtiva eden,
ferrous sulfate (Frickle) dosimetry(rt) radyoterapide kullanılan demir sülfat dozimetresi
fertileüreyebilen, doğurgan, verimli
fertilitydoğurganlık
fertilizationilkah, aşılama, verimini artırma, dölleme
fetal, feotal(rt) fetüs (cenin) n ışınlanması
fetid, foetidkokmuş, kokuşmuş
fetusfetus
fetus, foetuscenin
feverateş, hararet, vücut sıcaklığı
FIGObkz International Federation of Gynecologist and Obstetrics
FIGO staging systemFIGO evreleme sistemi
fiberlif
fibrillation(ekg) fibrilasyon
fibrinfibrin
fibrinogenfibrinojen
fibrinous exudatefibrin içeren eksüda (sızıntı sıvısı)
fibroadenom(onk, pat) fibroadenom
fibroblastfibroblast büyüme faktörü
fibrocystic breast disease(pat) memenin fibrokistik hastalığı
fibroid(pat) lifli tümör
fibroma(onk, pat) fibrom; lifli tümör
fibromatosis(onk, pat) yaygın fibroma
fibromyxoma(onk, pat) fibromiksoma
fibromyxosarcoma(onk, pat) fibromiksosarkom; yumuşak dokunun bir çeşit sarkomu
fibrosarcoma(onk, pat) fibrosarkom; kas dokusu veya yumuşak dokunun habis tümörü
fibrosis(pat) fibrozis; hücre aralarındaki lifli bağdokunun artması
fibrous(onk, pat) fibröz histiyositom; bir yumuşak doku tümörü,
fibrous histiocytoma, malignant(onk, pat) habis tip fibröz histiyositom; habis bir yumuşak doku tümörü
fibroxanthoma(pat) fibroksantoma
fibula(anat) fibula
filament(fiz) iplikcik, filaman; (tıb) miyofibrilleri oluşturan kontraktil protein demetleri, (rt) radyoterapi ve X-ışını üreten tüblerde ısıtılan kotot bölümü
film cassettesfilm kasetleri
film dosimetry(r, rt) radyoloji ve radyoterapide kullanılan film dozametresi,
film, radiographic(r) radyolojide kullanılan film,
filterfiltre
fine-needle aspiration biopsy(onk, pat) ince iğne aspirasyon biyopsisi
finger tipparmak ucu
fission(nt, rt) ortadan ikiye ayrılma, uranyum gibi bir elemanın daha basit ve sabit parçalara ayrılıp dağılması
fissure(anat) yarık, çatlak, fissür
fistulafistül
fistular, fistolousboru şeklinde, fistül gibi, fistüle ait
fitsara, epilepsi nöbeti
fitnesssıhatte oluş
fixationtesbit, katılaşma
fixedsabit
flaccidgevşek
flagyl(f) metronidazole
flapflep
flatulentmidede gaz hasıl eden
Fletcher applicator(rt) Fletcher aplikatörü; serviks kanseri tedavisinde kullanılan bir brakiterapi aplikatörü
flexiblebükülebilir, esnek, uysal
flexorfleksör kas, bükülme hareketini yaptıran kas
floor of mouth cancer(onk) ağız tabanı kanseri
flow(onk) flow sitometre; hücre kinetik çalışmalarında kullanılan bir cihaz
fluidsıvı birikimi
fluorescence(fiz) bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına maruz kaldıklarında, kendiliğinden çeşitli renklerde ışıklar saçma niteliği
fluorescentfloresan mikroskop
fluoroscope(r) floroskop; bir görüntüleme cihazı
fluoroscopy(r) floroskopi; floroskop ile yapılan işlem
flushing(tıb) cilt kızarması, kanlanması
flutamide (Eulexin)(f) prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç
focalfokal epilepsi
focusodak
folic acidfolik asit,
folic acid antagonistsfolik asit antagonistleri
follicle(onk, pat) foliküler lenfoma, bir çeşit lenfoma
foramen(anat) küçük delik,
fore-önek; önde veya önceden
forearm(anat) önkol, kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı
forefingerişaret parmağı
foreign bodiesyabancı cisimcikler
forensic medicineadli tıp
formulareçete, formül
fossa(anat) çukur
fossa, of Rosenmüller(anat) nazofarinksin her iki yanında bulunan Rosenmüller çukuru
four-field technique(rt) radyoterapide kullanılan dörtlü alan tekniği
fractionfraksiyon; parça, kısım
fractionalfraksiyonel; bir birimin bölümü ile ilgili
fractionation(rt) radyoterapide total ışın dozunun parçalara bölünerek verilmesi verilen ışın miktarı
fractionation, of radiation/fractional radiotherapy(rt) ışının dozunu bölümlere ayırarak vermek
fracturekemik veya kıkırdağın kırılması
free(rt) serbest radikaller; vücuda zarar veren serbest elektron içeren moleküllerin tümüne verilen isim
freezing pointdonma noktası
Frey syndromeFrey sendromu
Fricke dosimetry(rt) radyoterapide kullanılan absorbe doz ölçüm dozametresi
frontal(anat) frontal; cepheden,
frontal lob syndromefrontal lob sendromu
frontal sinuses(anat) frontal sinüsler,
frozen pelvis, with cervical carcinoma(onk) ileri evre serviks kanserinde pelvis içinin tümörle dolması
frozen section technique(pat) dokunun dondurulduktan sonra kesilip incelenmesi tekniği
frunclefronkül; çıban
fulguration(tıb) elektrik cereyanı ile yakma
fulminantbirden gelen ve ciddi seyreden hastalık
functionişlev, fonksiyon
functionalişlevsel, fonksiyonel
functional evaluationfonksiyonel değerlendirme
fundus(anat) bir organın iç tarafı
fungal infectionsmantar enfeksiyonları
fusiformiğ şeklinde, iğsi
fusiongirişme, füzyon