Yeterlik Kurulu


 • Yeterlik Kurulu Yönergesi

   TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

   

  Tanım
  Madde 1:
  Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Kurulu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin belirlenen amaçları doğrultusunda çalışan bir organıdır. Bu yönerge kurulun çalışma esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

  Dayanak
  Madde 2:
  Bu yönergede yer alan esaslar Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar, Kuruluş, Organlar, Nitelikler
  Madde 3: 
  Bu yönergede geçen,
  TTOD, Türk Tıbbi Onkoloji Derneğini,
  Yeterlilik Kurulu, Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Kurulunu

  TTB, Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.


  Adres
  Madde 4: 
  Yeterlik Kurulunun adresi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği adresidir

  Amaç
  Madde 5:
  Yeterlik Kurulu'nun yapacağı çalışmaların başlıca amaçları;
  A) Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,
  B) Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitim kalite denetimi sağlamak
  C) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak ve şartlarını oluşturmak

  D) Tıbbi Onkoloji dalında eğitim almış doktorlara yeterlilik belgesini vermek
  E) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek.

  Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

  Madde 3: Uzmanlık alanı Tıbbi Onkolojidir. Uzmanlık eğitimin esasları eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğüne bağlıdır.


  Yeterlilik Kurulun Yapısı
  Madde 7:
  Yeterlik Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.
  A) Yeterlik Kurulu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenen en az 7 yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla dernek yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yan dal asistan temsilcisi de oy hakkı olmadan yeterlik kurulunun üyesidir.
  B)Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar.

  C)Yeterlik Kurulu başkanı ve yeterlik kurulu tarafından seçilen bir diğer üye seçildiği dönemden sonraki dönemde yeterlik kurulunun tabii üyesi olur.
  D)TTOD Bölge temsilcileri Yeterlik kurulunda görev alabilirler.  Görev aldıkları takdirde Bölge temsilciğinden ayrılmaları gereklidir.  
  E)Yeterlilik Kurulu TTOD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  F)Yeterlilik Kurulu gerektiğinde TTOD yönetim kurulundan alt çalışma grupları, kurullar ve komisyonlar oluşturulmasını talep edebilir.

  G)Oluşturulan alt kurul, komisyon ve gruplar yeterlilik kurulu altında faaliyet gösterirler ve yeterlik kuruluna karşı sorumludurlar.

  Yeterlik Kurulun Görevleri Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 8:
   Yeterlik Kurulun amaçları doğrultusunda görevleri:
  A) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak
  B) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yılbaşında ilan etmek
  C) Sınav listelerini onaylamak
  D) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak
  E) Yönetim kuruluna altı aylık çalışma raporları sunmak

  F) Yeterlik kurulunun alacağı kararlar resmi bir karar niteliğinde olmayıp dernek üyelerine yönelik öneri niteliğindedir.

  H)Yeterlik kurulunun yaptığı sınavlarla verilen Tıbbi Onkoloji Yeterlik belgesi de aynı özelikte olup Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Diplomasına denklik oluşturmaz.

  Yeterlik Kurulu Çalışma Esasları

  Madde 9: Yeterlik kurulu yılda en az 4 kez toplanır.

  A)Yeterlik Kurulu önceden belirlenmiş gündem ile toplanır. Toplantı anında gündem eklenebilir ya da çıkarılabilir.

  B)Yeterlik Kurulu karalarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliğinde başkanın oy kullandığı karar kabul edilmiş olur.

  C)Toplantıya TTOD asistan temsilcisi ve TTOD EPOK başkanı katılabilir. Her iki katılımcının da oy hakkı yoktur.

  D)Her bir sınavdan en az 1 ay önce sınav hazırlık ve sınavdan sonra sınav değerlendirme toplantısı yapılır. Sınav hazırlık ve değerlendirme toplantılarına TTOD asistan temsilcisi katılamaz.

  Eğiticiler Kurulu

  Madde 10: Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim sorumlularından ya da başkanlarından oluşur. Eğiticiler Kurulu her eğitim öğretim dönemi başında Eylül ayında Yeterlilik Kurulu önerisi ile TTOD yönetim kurulunca güncellenir ve ilan edilir.

  Danışma Kurulu

  Madde 11: Danışma kurulu Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitiminde görev alan eğiticilerin oluşturduğu kuruldur. Danışma Kurulu her eğitim öğretim dönemi başında Eylül ayında Yeterlilik Kurulu önerisi ile TTOD yönetim kurulunca güncellenir ve ilan edilir. Danışma kurulu üyeleri yapılacak olan sınavlarda soru vermeye yetkili olan kuruldur. Kurul;

  A)Tıbbi Onkoloji yeterlik belgesine sahip doçent ve profesör ünvanı olan Tıbbi Onkoloji uzmanları,

  B) 5 yıllık eğitim kurumunda çalışma deneyimine sahip doçent ve profesör ünvanı olan Tıbbi Onkoloji uzmanları

  C)Halen Tıbbi              Onkoloji Uzmanlığı eğitimi veren bir üniversitede çalışan doçent, profesör unvanına sahip olanlar ile 3 yıllık Tıbbi Onkoloji uzmanlığı olan yardımcı doçentler

  D)Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı eğitimi veren Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan ve 3 yıllık Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı olan eğitim elemanlarından oluşur.


  Sınavlar

  Madde 12: Tıbbi onkoloji Uzmanlığı alanında Gelişim sınavları ve Yeterlilik sınavları olmak üzere iki çeşit sınav yapılır. Sınav takviminin belirlenmesi, sınav kılavuzunun hazırlanması, sınavların uygulanması ve sonuçların değerlendirmesi ve ilanı Yerlilik Kurulu tarafından yürütülür.  

  A)Genel sınav takvimi eğitim öğretim yılının başında Eylül ayı içinde belirlenir ve bu takvim 1 yıl süre ile geçerlidir.

  B)Sınav en az yılda 1 kez yapılır.

  C)Her bir sınav için sınavdan en az 2 ay önce sınav kılavuzu yayınlanır ve sınav bu kılavuz rehberliğinde yapılır.

  D)Sınavlar test tekniği ile yazılı bilgi değerlendirme sınavı şeklinde yapılır.

  E)Başarı puanı yüz puan üzerinden 60 puandır.

  Gelişim Sınavları

  Madde 13: Gelişim sınavlarına tüm eğitim sürecindeki Tıbbi Onkoloji tıpta uzmanlık öğrencileri katılır. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.

  Yeterlilik Sınavları

  Madde 14: Yeterlik sınavına girebilmek için Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak ya da Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılı içinde olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

  Yeterliğin belgelendirilmesi
  Madde 15:
  Yeterlik sınavının başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlarına; Tıbbi Onkoloji uzmanlık alanında yeterliliğini belgeleyen, Tıbbi Onkoloji Yeterlik Belgesi verilir.

  A)Yeterlilik sınavında başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılındaki Tıbbi Onkoloji Uzmanlık öğrencilerine yeterlik belgeleri ise Tıbbi Onkoloji Uzmanı olduğunda verilir.

  B)Belgenin geçerliliği 10 yıldır.

  C)Belge, Yeterlik Kurulu Başkanı ve TTOD başkanı tarafından onaylanır.

  Yeniden belgelendirme (Re-sertifikasyon)

  Madde 16: On yıllık süre sonunda yeniden belge alabilmek için ya sınavların yeniden başarılması ya da akademik, mesleki ve eğitim gelişimini gösteren bir özgeçmiş dosyası ile başvuran Tıbbi Onkoloji Yeterlik Belgesi sahibi olanlara Yeterlilik kurulu kararı ile yeni yeterlik belgeleri verilir. Yeni yeterlilik belgesi geçerliği on yıldır.

  Belge iptali

  Madde 17: Yeterlik Belgesi, yeterlilik belgesi alan kişinin meslekten men cezası alması durumunda iptal edilir. Belgenin iptali TTOD yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak ilgili kişiye bildirilir

  Mali Hükümler
  Madde 18: 
  Yeterlik kurulunun tüm harcamaları TTOD tarafından karşılanır.

  Yürürlük
  Madde 19:
   Bu yönerge TTOD yönetim kurulu onayı ile onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten itibaren 5 Kasım 2002 tarihli Yeterlilik Kurulu Yönergesi hükümsüzdür.

  Yürütme
  Madde 20:
   Bu yönergenin hükümlerini yeterlik kurulu başkanı yürütür. Yeterlilik kurulu başkanı TTOD yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

 • Akreditasyon

  Türkiye'deki Onkoloji uzmanı yetiştirme programlarının kanser hastalarına en doğru tedaviyi uygulayacak yetkinlikle yetiştirilmesi için TTOD olarak ABD ve Avrupa’daki örneklere ek olarak, Türkiye’deki diğer uzmanlık derneklerinin yaklaşımlarını da göz önünde bulundurarak, Tıbbi Onkoloji Eğitimi veren kurumlara yönelik bir akreditasyon programı geliştirdik.

  Ekteki bağlantılarda belgelerini bulacağınız merkez akreditasyon belgelendirme sürecinin tamamlanmasında ihtiyaç olursa Yeterlik Kurulu olarak katkıda bulunmaya da hazırız.

  Akreditasyon ile ilgili Yazı
  Dekanlık uygundur yazısı
  TTOD Akreditasyon Kılavuzu Final
  TTOD Akreditasyon Standartları
  TTOD Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Merkez Formu Final
 • Geçmiş Yeterlik Sınav soru ve Cevap Anahtarı

 • Yeterlik Kurulu Tanımı

  Yeterlik Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

  A) Yeterlik Kurulu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenen en az 7 yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla dernek yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yan dal asistan temsilcisi de oy hakkı olmadan yeterlik kurulunun üyesidir.
  B)Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar.

  C)Yeterlik Kurulu başkanı ve yeterlik kurulu tarafından seçilen bir diğer üye seçildiği dönemden sonraki dönemde yeterlilik kurulunun tabii üyesi olur.
  D)TTOD Bölge temsilcileri Yeterlik kurulunda görev alabilirler.  Görev aldıkları takdirde Bölge temsilciğinden ayrılmaları gereklidir.  
  E)Yeterlik Kurulu TTOD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  F)Yeterlik Kurulu gerektiğinde TTOD yönetim kurulundan alt çalışma grupları, kurullar ve komisyonlar oluşturulmasını talep edebilir.

  G)Oluşturulan alt kurul, komisyon ve gruplar yeterlilik kurulu altında faaliyet gösterirler ve yeterlilik kuruluna karşı sorumludurlar.

   
 • Yeterlik Kurulu Üyelerinin Görevleri

  a) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,
  b) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yıl başında ilan etmek,
  c) Sınav listelerini onaylamak,
  d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,
  e) Yönetim kuruluna altı aylık Çalışma Raporları sunmak
 • Yeterlik Kurulu Üyeleri

  Yeterlik Kurulu Üyeleri
   
  Başkan Dr. Erdem Göker
  Üye Dr. Faysal Dane
  Üye Dr. Lütfiye Demir  
  Üye Dr. Murat Dinçer
  Üye Dr. Burçak Karaca
  Üye Dr. Sadettin Kılıçkap  
  Üye Dr. Leyla Kılıç
 • Yeterlik Sınav Yönergesi

 • Danışma Kurulu

  Her eğitim merkezinin sorumlusu bu kurulun üyesidir. Danışma Kurulu Üyeleri
 • Eğiticiler Kurulu

  Devlet üniversiteleri, özel üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde görev yapmakta olan tüm profesör, doçent, eğitim sorumlularıdan oluşur. Eğiticiler Kurulu Üyeleri
 • Çekirdek Eğitim Müfredatı

  Eğitim programının içeriği ESMO-ASCO Global Core Curriculum for Training in Medical Oncology Log Book'taki öğretim hedefleri ile uyumludur. Devamı..
 • Yan Dal Uzmanlık Eğitim Dosyası

  Tanım: Yandal asistanlarının eğitim süreleri boyunca, medikal onkoloji uzmanı yeterliliğine ulaşmalarını sağlayacak konuları ve akademik faaliyetlerini takip etmelerine yardımcı olan online karnedir.  Bu karnede; klinik içi eğitim etkinlikleri, katıldığım kurslar, akademik çalışmalarım (örneğin: yayınlar, seminer, sunum), projelerim, indeks olgularım, rotasyonlarım, sınavlarım, medikal onkoloji tüm konu başlıklarında kendi bilgimi düzeyim bölümü olmak üzere çeşitli alt bölümler mevcuttur.

  Amaç: Yandal asistanları eğitim süreleri boyunca öğrendikleri konuları, klinik vakaları, makale, seminer, yayın gibi akademik faaliyetleri bu online karneye kaydederek kendi gelişimlerini takip edebilmekte ve eksik gördükleri konuları belirleyebilmektedirler. Bu online karne ile her yandalcının eğitimi ortak bir payda da buluşarak eğitimde standardizasyonda hedeflenmiştir.

  Nasıl giriş yapılır? Yandal uzmanlık eğitim dosyasına giriş yapabilmek için, medikal onkoloji yandal asistanı olmak yeterlidir. Yandal asistanları eğitime başladığı ilk günden itibaren online form doldurularak, yandal asistanı olduğu onaylandıktan sonra, ücretsiz olarak iletilen şifre ile sisteme giriş yapabilirler.

  Girişten Sonraki Aşamalar: Yandal asistanları sisteme giriş yaptıktan sonra online ortamda medikal onkoloji konu alt başlılarından kendilerinin bilgi düzeylerini nasıl görüyorlarsa (yeterli, yetersiz gibi..) işaretleyebilir ya da proje, seminer, yayın, kongre katılımı gibi faaliyetleri gerçekleştirdiğinde başlık, yer ve zaman bilgisi girerek sisteme kayıt edebilirler. Siteme ayrıca yaptığı rotasyonlarını, yurtiçi ve dışı yeterlik (Board) sınavı puanlarını işleyebilmektedirler. Bu kayıtlar yapılır yapılmaz otamatik e-mail ile eğitimlerinden sorumlu öğretim üyesine bildirilmektedir. Öğretim üyeleri de kendilerine özel verilen şifrelerle sisteme giriş yapmakta ve eğitiminden sorumlu olduğu yandal asistanın yaptığını bildirdiği faaliyetlere onay vermesiyle işlenen bilgiler sistemde onaylı hale gelmektedir. Yandal asistanı kendini eksik gördüğü konuları sorumlu öğretim üyesine bildirme fırsatı yakalayarak geri bildirim yapabilmekte ve ilgili öğretim üyesince bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.  

   

  Yandal asistan eğitim gelişim dosyası online olması, kullanımındaki kolaylık ve yandal asistanlarının eğitimleri boyunca doldurup geri bildirim alabilecekleri Türk Tibbi Onkoloji Derneğinin eğitim destek aracıdır.

  Çalışma Karnesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  Yandal Uzmanlık Eğitim Dosyası Örneği

  Klinik içi Eğitim Etkinlikleri
   Katıldığım Kurslar  
   Akademik Çalışmalar  
   Projelerim  
   Tezim  
   İndeks Olgularım  
   Rotasyonlarım  
   Sınavlarım  
   Bilgi Değerlendirmesi  

 • Soru Hazırlama Kılavuzu

  Soru Hazırlama Kılavuzuna Ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  (Sorularınızı girmek için www.odem.med.ege.edu.tr adresinden yararlanabilirsiniz.)
 • Yeterlik Sınav Tarihleri

  13.Yeterlik Sınavı 23. Ulusal Kanser Kongresi sırasında 20 Nisan günü saat 12:00 'da kongre merkezinde yapılacaktır.
 • 2019 Yeterlik Sınavı Klavuzu

  TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
  YETERLİK KURULU
  2019 YETERLİK SINAVI KLAVUZU

  Sınavın Adı

  Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Sınavı

  Sınav Dönemi

  2019

  Sınav Tarihi

  20 Nisan 2019

  Sınav Yeri

  Antalya 23. UKK sırasında

  Sınav giriş koşulları

  -Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak
  -Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılı içinde olmak.*

  Başvuru süresi

  12 Şubat 2019-15 Nisan 2019

  Başvuru merkezi

  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sekreterliği

  Başvuru süreci

  Adaylar TTOD üyesi iseler e-posta ya da posta yoluyla yazılı olarak sınava girmek istedikleri belirtirler.

  Sınav içeriği

  Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı

  Soru sayısı

  100

  Soru tipi

  Çoktan seçmeli, 5 seçenekli tek doğru cevaplı

  Soru dağılım

  Alanlar

  Soru sayısı

  Temel Onkoloji

  20

  Meme Kanseri

  9

  Toraks Kanserleri

  9

  Kolorektal Kanserler

  9

  Kolorektal Dışı GİS Kanserleri

  9

  Baş Boyun Tümörleri

  5

  Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

  3

  Ürogenital Tümörler

  6

  Jinekolojik Tümörler

  7

  Hematolojik Kanserler

  5

  Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

  5

  Destek Tedaviler

  6

  Cilt Tümörleri

  3

  Diğer Konular

  4

  Toplam

  100

  Değerlendirme

  Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

  Başarı puanı

  **

  Kaynaklar

  -Temel kitaplar:
  1- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice (DeVita) 10 ve 11. Baskı (2015, 2019) Lippincott Williams and Wilkins.

  2- Abeloff's Clinical Oncology, 5th and 6th Edition. Expert Consult, 2014 and 2019. Ed. John E. Niederhuber, MD, James O. Armitage, MD, James H Doroshow, MD, Michael B. Kastan, MD, PhD and Joel E. Tepper, MD.

  3- Drug Information Handbook for Oncology, 12th Edition, Ed. Diedra L. Bragalone, Lexicomp, 2014

  4- Uptodate

  - Tedavi rehberleri
  1. ASCO rehberleri
  2. ESMO rehberleri
  3. NCCN tedavi klavuzu
  - Güncel Randomize Çalışmalar

  Örnek Soru

  Erkelerde Türkiye?de en sık görülen kanser hangisidir?
  A-)Akciğer Kanseri
  B-)Meme Kanseri
  C-)Kolon Kanseri
  D-)Mide Kanseri
  E-)Malign Melanom

  Açıklamalar

  *Yeterlik sınavında başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. Yılındaki Tıbbi Onkoloji Uzmanlık öğrencilerine yeterlilik belgeleri Tıbbi Onkoloji Uzmanı olduğunda verilir.
  **Başarı puanı sınavın Nedelsky metodu ile değerlendirmesi ile oluşur

 • 2019 Gelişim Sınavı Klavuzu

  TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
  YETERLİK KURULU
  2019 YETERLİK SINAVI KLAVUZU

  Sınavın Adı

  Türk Tıbbi Onkoloji Gelişim Sınavı*

  Sınav Dönemi

  2019

  Sınav Tarihi

  20 Nisan 2019

  Sınav Yeri

  Antalya 23. UKK sırasında

  Sınav giriş koşulları

  -Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Öğrencisi olmak**

  Başvuru süresi

  12 Şubat 2019-15 Nisan 2019

  Başvuru merkezi

  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sekreterliği

  Başvuru süreci

  Adaylar TTOD üyesi iseler e-posta ya da posta yoluyla yazılı olarak sınava girmek istedikleri belirtirler.

  Sınav içeriği

  Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı

  Soru sayısı

  100

  Soru tipi

  Çoktan seçmeli, 5 seçenekli tek doğru cevaplı

  Soru dağılım

  Alanlar

  Soru sayısı

  Temel Onkoloji

  20

  Meme Kanseri

  9

  Toraks Kanserleri

  9

  Kolorektal Kanserler

  9

  Kolorektal Dışı GİS Kanserleri

  9

  Baş Boyun Tümörleri

  5

  Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

  3

  Ürogenital Tümörler

  6

  Jinekolojik Tümörler

  7

  Hematolojik Kanserler

  5

  Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

  5

  Destek Tedaviler

  6

  Cilt Tümörleri

  3

  Diğer Konular

  4

  Toplam

  100

  Değerlendirme

  Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

  Başarı puanı

  Sınava giren adayların puanları ve yıllar içindeki gelişimleri kendilerine bildirilecektir.

  Kaynaklar

  -Temel kitaplar:
  1- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice (DeVita) 10 ve 11. Baskı (2015, 2019) Lippincott Williams and Wilkins.

  2- Abeloff's Clinical Oncology, 5th and 6th Edition. Expert Consult, 2014 and 2019. Ed. John E. Niederhuber, MD, James O. Armitage, MD, James H Doroshow, MD, Michael B. Kastan, MD, PhD and Joel E. Tepper, MD.

  3- Drug Information Handbook for Oncology, 12th Edition, Ed. Diedra L. Bragalone, Lexicomp, 2014

  4- Uptodate

  - Tedavi rehberleri
  1. ASCO rehberleri
  2. ESMO rehberleri
  3. NCCN tedavi klavuzu
  - Güncel Randomize Çalışmalar

  Örnek Soru

  Erkelerde Türkiye?de en sık görülen kanser hangisidir?
  A-)Akciğer Kanseri
  B-)Meme Kanseri
  C-)Kolon Kanseri
  D-)Mide Kanseri
  E-)Malign Melanom

  Açıklamalar

  *Gelişim sınavı Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencilerini gelişimine katkı sağlamak için düzenlenmektedir. Yeterlik sınavı olarak değerlendirilemez.
  ** Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencileri eğitime başladıktan sonra herhangi bir zaman bu sınava girebilirler.

 • Avrupa'da Tıbbi Onkolojinin Durumu

 • Sınavla Yeterlik Belgesi Alanlar

  • 2019 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. AHMET  ÖZVEREN 
   • Dr. ALİ  OĞUL 
   • Dr. ALTAY  ALİYEV 
   • Dr. ARİF HAKAN  ÖNDER
   • Dr. ARZU  YAŞAR 
   • Dr. ASLIHAN GÜVEN MERT 
   • Dr. AYŞEGÜL  İLHAN 
   • Dr. BARAN  AKAGÜNDÜZ 
   • Dr. BURCU  CANER 
   • Dr. CELAL  ALANDAĞ 
   • Dr. CENGİZ  YILMAZ 
   • Dr. DUYGU İLKE NARTOK
   • Dr. EVREN  YETİŞİR 
   • Dr. GÖKÇEN TUĞBA  ÇEVİK
   • Dr. GÖKHAN  KARAKAYA 
   • Dr. HALİL  TAŞKAYNATAN 
   • Dr. HÜLYA  ERTAŞ YILMAZ 
   • Dr. İBRAHİM  ÇİL 
   • Dr. İSMAİL  ERTÜRK
   • Dr. İSMAİL  BEYPINAR 
   • Dr. MAHMUT  BÜYÜKŞİMŞEK 
   • Dr. MUKADDES  YILMAZ 
   • Dr. MURAT  SARI 
   • Dr. OKAN  AVCI 
   • Dr. ORÇUN  CAN 
   • Dr. ÖZGE  GÜMÜŞAY 
   • Dr. SEMA  TÜRKER 
   • Dr. ŞERİFE TOPTAŞ 
   • Dr. TARIK  DEMİR 
   • Dr. TUĞBA  AKIN TELLİ 
   • Dr. ULAŞ  IŞIK 
   • Dr. YAKUP  ERGÜN
  • 2018 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Abdilkerim Oyman
   • Dr. Abdullah Sakin
   • Dr. Ali Alkan
   • Dr. Asude Aksoy
   • Dr Burak Bilgin
   • Dr. Elanur Kahraman
   • Dr Erkan Kayıkcçıoğlu
   • Dr. Erkan Erdur
   • Dr. Ertuğrul Bayram
   • Dr. Fatih Karataş
   • Dr Halis Yerlikaya
   • Dr. İrem Öner
   • Dr Murat Keser
   • Dr Özkan Alan
   • Dr Polat Olgun
   • Dr Rahib Hasanova
   • Dr. Selver Işık
   • Dr. Süleyman Şahin
   • Dr. Şahin Laçin
   • Dr. Veysel Haksöyler
  • 2017 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Ahmet Özgen Yıldırım
   • Dr. Ayşe Ocak Duran
   • Dr. Bülent Yıldız
   • Dr. Erdem Şen
   • Dr. Ersin Özaslan
   • Dr. Esin Oktay
   • Dr. Fatih Yıldız
   • Drr Fatma Yalçın Musri
   • Dr. Ferit Aslan
   • Dr. Gökmen Umut Erdem
   • Dr. Gülcan Bulut
   • Dr. Gülhan İpek Deniz
   • Dr. Hamza Uğur Bozbey
   • Dr. Hüseyin Salih Semiz
   • Dr. İrem Bilgetekin
   • Dr. Melih Şimşek
   • Dr. Mustafa Karaca
   • Dr. Mustafa Şahbazlar
   • Dr. Neyran Kertmen
   • Dr. Suna Cokmert
   • Dr. Şükrü Özaydın
   • Dr. Veli Sunar
   • Dr. Vildan Kayku
   • Dr. Yakup Bozkaya
   • Dr. Yusuf Karakaş
   • Dr. Zeynep Oruç
  • 2016 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Alper Sonkaya
   • Dr. Arife Ulaş
   • Dr. Armağan Aydın
   • Dr. Atike Pınar Erdoğan
   • Dr. Aykut Bahçeci
   • Dr. Bekir Hacıoğlu
   • Dr. Derya Kıvrak Salim
   • Dr. Ece Esin
   • Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek
   • Dr. Fatma Başal Buğdaycı
   • Dr. Hacer Demir
   • Dr. Hatice Odabaş
   • Dr. İbrahim Dursun
   • Dr. Kaan Helvacı
   • Dr. Mehmet Naci Aldemir
   • Dr. Melek Karakurt Eryılmaz
   • Dr. Melike Özçelik
   • Dr. Nadire Küçüköztaş
   • Dr. Nilgün Yıldırım
   • Dr. Nur Dinç
   • Dr. Nurgül Yaşar
   • Dr. Öznur Bal
   • Dr. Öztürk Ateş
   • Dr. Serkan Akın
   • Dr. Sinan Hoca
   • Dr. Süleyman Halil
   • Dr. Şeyda Gündüz
   • Dr. Tarık Salman
   • Dr. Tülay Kuş
   • Dr. Vehbi Erçolak
  • 2015 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Ahmet Taner Sümbül
   • Dr. Ali Murat Tatlı
   • Dr Atike Gökçen Demiray
   • Dr. Bülent Erdoğan
   • Dr. Cengiz Akosman
   • Dr. Deniz Arslan
   • Dr. Didem Tunalı
   • Dr. Dilşa Mızrak Kaya
   • Dr. Doğan Yazılıtaş
   • Dr. Ebru Sarı
   • Dr. Erdinç Nayır
   • Dr. Fatih Teker
   • Dr. Halil İbrahim Yıldız
   • Dr. Hatice Doruk
   • Dr. Hüseyin Mertsoylu
   • Dr. İbrahim Petekkaya
   • Dr. Kezban Nur Plancı
   • Dr. Lütfiye Demir
   • Dr. M.Ali Şendur
   • Dr. Meral Günaldı
   • Dr. Muhammed Bülent Akıncı
   • Dr. Murat Akyol
   • Dr. Mustafa Teoman Yanmaz
   • Dr. Necla Demir
   • Dr. Nedim Turan
   • Dr. Orhan Önder Eren
   • Dr. Ozan Yazıcı
   • Dr. Ozan Balakan
   • Dr. Önder Tonyalı
   • Dr. Özgür Tanrıverdi
   • Dr. Özlem Uysal Sönmez
   • Dr. Rümeysa Çiftçi
   • Dr. Saim Furkan Sarıcı
   • Dr. Sema Sezgin Göksu
   • Dr. Senem Karabulut
   • Dr. Serap Kaya
   • Dr. Sinemis Çelik
   • Dr. Süleyman Temiz
   • Dr. Taner Babacan
   • Dr. Tolga Tuncel
   • Dr. Utku Oflazoğlu
   • Dr. Zafer Arık
  • 2014 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Ahmet Dirican
   • Dr. Alper Can
   • Dr. Burak Civelek
   • Dr. Burcu Yapar Taşköylü
   • Dr. Cemil Bilir
   • Dr. Çağlayan Geredeli
   • Dr. Çiğdem Usul Afşar
   • Dr. Deniz Tural
   • Dr. Dinçer Aydın
   • Dr. Emre Yıldırım
   • Dr. Erkan Arpacı
   • Dr. Fatih Selçuk Biricik
   • Dr. İ.Vedat Bayoğlu
   • Dr. İbrahim Yıldız
   • Dr. İbrahim Türker
   • Dr. İlhan Hacıbekiroğlu
   • Dr. Kübra Aydın
   • Dr. Leyla Kılıç
   • Dr. Lokman Koral
   • Dr. M.Ali Şendur
   • Dr. Mehmet Beşiroğlu
   • Dr. Mehmet Türkeli
   • Dr. Murat Araz
   • Dr. Mustafa Değirmenci
   • Dr. Nalan Akgün Babacan
   • Dr. Nuri Karadurmuş
   • Dr. Olçun Ümit Ünal
   • Dr. Özge Keskin
   • Dr. Özlem Ercelep
   • Dr. Şener Cihan
   • Dr. Türkan Topçu
   • Dr. Umut Varol
   • Dr. Veli Berk
   • Dr. Yasemin Kemal
  • 2013 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Ahmet Şiyar Ekinci
   • Dr. Arzu Oğuz
   • Dr. Berna Bozkurt Duman
   • Dr. Bilge Aktaş
   • Dr. Çağatay Arslan
   • Dr. Çetin Ordu
   • Dr. Deniz Tural
   • Dr. Fatma Şen
   • Dr. Gülnihan Tufan
   • Dr. İlhan Hacıbekiroğlu
   • Dr. M.Ali Kaplan
   • Dr. M.Ali Şendur
   • Dr. Mükremin Uysal
   • Dr. Onur Eşbah
   • Dr. Umut Demirci
   • Dr. Umut Kefeli
  • 2012 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. A.Taner Sümbül
   • Dr. Ahmet Sezer
   • Dr. Dilek Erdem
   • Dr. Esat Namal
   • Dr. Ferhat Telli
   • Dr. Meltem Ekenel
   • Dr. Metin Kanıtez
   • Dr. Muharrem Koçar
   • Dr. Mustafa Bozkurt
   • Dr. Mustafa Yıldırım
   • Dr. Özcan Yıldız
   • Dr. Selçuk Cemil Öztürk
   • Dr. Serkan Keskin
   • Dr. Tuğba Köş
  • 2011 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Ahmet Bilici
   • Dr. Alpaslan Özgün
   • Dr. Burçak Yılmaz Erkol
   • Dr. Nilüfer Avcı
  • 2010 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Erdoğan Selçuk Seber
   • Dr. Fatih Köse
   • Dr. Mustafa Canhoroz
   • Dr. Nilüfer Bulut
   • Dr. Taflan Salepçi
   • Dr. Taner Korkmaz
  • 2009 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Devrim Çabuk
   • Dr. Duygu Derin
   • Dr. Hasan Mutlu
   • Dr. Timuçin Çil
  • 2008 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Hande Turna
   • Dr. İrfan Çiçin
  • 2007 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Doğan Uncu
   • Dr. Mehmet Artaç
   • Dr Murat Dinçer
   • Dr. Özkan Kanat
  • 2006 Yılı Yeterlik Sınavı

   • Dr. Aziz Yazar
   • Dr. Faysal Dane
   • Dr. Salih İyikesici
 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum