Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın
 TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

 

Tanım
Madde 1:
Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Kurulu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin belirlenen amaçları doğrultusunda çalışan bir organıdır. Bu yönerge kurulun çalışma esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 2:
Bu yönergede yer alan esaslar Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar, Kuruluş, Organlar, Nitelikler
Madde 3: 
Bu yönergede geçen,
TTOD, Türk Tıbbi Onkoloji Derneğini,
Yeterlilik Kurulu, Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Kurulunu

TTB, Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.


Adres
Madde 4: 
Yeterlik Kurulunun adresi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği adresidir

Amaç
Madde 5:
Yeterlik Kurulu'nun yapacağı çalışmaların başlıca amaçları;
A) Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,
B) Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitim kalite denetimi sağlamak
C) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak ve şartlarını oluşturmak

D) Tıbbi Onkoloji dalında eğitim almış doktorlara yeterlilik belgesini vermek
E) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek.

Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

Madde 3: Uzmanlık alanı Tıbbi Onkolojidir. Uzmanlık eğitimin esasları eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğüne bağlıdır.


Yeterlilik Kurulun Yapısı
Madde 7:
Yeterlik Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.
A) Yeterlik Kurulu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenen en az 7 yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla dernek yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yan dal asistan temsilcisi de oy hakkı olmadan yeterlik kurulunun üyesidir.
B)Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar.

C)Yeterlik Kurulu başkanı ve yeterlik kurulu tarafından seçilen bir diğer üye seçildiği dönemden sonraki dönemde yeterlik kurulunun tabii üyesi olur.
D)TTOD Bölge temsilcileri Yeterlik kurulunda görev alabilirler.  Görev aldıkları takdirde Bölge temsilciğinden ayrılmaları gereklidir.  
E)Yeterlilik Kurulu TTOD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

F)Yeterlilik Kurulu gerektiğinde TTOD yönetim kurulundan alt çalışma grupları, kurullar ve komisyonlar oluşturulmasını talep edebilir.

G)Oluşturulan alt kurul, komisyon ve gruplar yeterlilik kurulu altında faaliyet gösterirler ve yeterlik kuruluna karşı sorumludurlar.

Yeterlik Kurulun Görevleri Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8:
 Yeterlik Kurulun amaçları doğrultusunda görevleri:
A) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak
B) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yılbaşında ilan etmek
C) Sınav listelerini onaylamak
D) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak
E) Yönetim kuruluna altı aylık çalışma raporları sunmak

F) Yeterlik kurulunun alacağı kararlar resmi bir karar niteliğinde olmayıp dernek üyelerine yönelik öneri niteliğindedir.

H)Yeterlik kurulunun yaptığı sınavlarla verilen Tıbbi Onkoloji Yeterlik belgesi de aynı özelikte olup Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Diplomasına denklik oluşturmaz.

Yeterlik Kurulu Çalışma Esasları

Madde 9: Yeterlik kurulu yılda en az 4 kez toplanır.

A)Yeterlik Kurulu önceden belirlenmiş gündem ile toplanır. Toplantı anında gündem eklenebilir ya da çıkarılabilir.

B)Yeterlik Kurulu karalarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliğinde başkanın oy kullandığı karar kabul edilmiş olur.

C)Toplantıya TTOD asistan temsilcisi ve TTOD EPOK başkanı katılabilir. Her iki katılımcının da oy hakkı yoktur.

D)Her bir sınavdan en az 1 ay önce sınav hazırlık ve sınavdan sonra sınav değerlendirme toplantısı yapılır. Sınav hazırlık ve değerlendirme toplantılarına TTOD asistan temsilcisi katılamaz.

Eğiticiler Kurulu

Madde 10: Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim sorumlularından ya da başkanlarından oluşur. Eğiticiler Kurulu her eğitim öğretim dönemi başında Eylül ayında Yeterlilik Kurulu önerisi ile TTOD yönetim kurulunca güncellenir ve ilan edilir.

Danışma Kurulu

Madde 11: Danışma kurulu Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitiminde görev alan eğiticilerin oluşturduğu kuruldur. Danışma Kurulu her eğitim öğretim dönemi başında Eylül ayında Yeterlilik Kurulu önerisi ile TTOD yönetim kurulunca güncellenir ve ilan edilir. Danışma kurulu üyeleri yapılacak olan sınavlarda soru vermeye yetkili olan kuruldur. Kurul;

A)Tıbbi Onkoloji yeterlik belgesine sahip doçent ve profesör ünvanı olan Tıbbi Onkoloji uzmanları,

B) 5 yıllık eğitim kurumunda çalışma deneyimine sahip doçent ve profesör ünvanı olan Tıbbi Onkoloji uzmanları

C)Halen Tıbbi              Onkoloji Uzmanlığı eğitimi veren bir üniversitede çalışan doçent, profesör unvanına sahip olanlar ile 3 yıllık Tıbbi Onkoloji uzmanlığı olan yardımcı doçentler

D)Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı eğitimi veren Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan ve 3 yıllık Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı olan eğitim elemanlarından oluşur.


Sınavlar

Madde 12: Tıbbi onkoloji Uzmanlığı alanında Gelişim sınavları ve Yeterlilik sınavları olmak üzere iki çeşit sınav yapılır. Sınav takviminin belirlenmesi, sınav kılavuzunun hazırlanması, sınavların uygulanması ve sonuçların değerlendirmesi ve ilanı Yerlilik Kurulu tarafından yürütülür.  

A)Genel sınav takvimi eğitim öğretim yılının başında Eylül ayı içinde belirlenir ve bu takvim 1 yıl süre ile geçerlidir.

B)Sınav en az yılda 1 kez yapılır.

C)Her bir sınav için sınavdan en az 2 ay önce sınav kılavuzu yayınlanır ve sınav bu kılavuz rehberliğinde yapılır.

D)Sınavlar test tekniği ile yazılı bilgi değerlendirme sınavı şeklinde yapılır.

E)Başarı puanı yüz puan üzerinden 60 puandır.

Gelişim Sınavları

Madde 13: Gelişim sınavlarına tüm eğitim sürecindeki Tıbbi Onkoloji tıpta uzmanlık öğrencileri katılır. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.

Yeterlilik Sınavları

Madde 14: Yeterlik sınavına girebilmek için Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak ya da Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılı içinde olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

Yeterliğin belgelendirilmesi
Madde 15:
Yeterlik sınavının başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlarına; Tıbbi Onkoloji uzmanlık alanında yeterliliğini belgeleyen, Tıbbi Onkoloji Yeterlik Belgesi verilir.

A)Yeterlilik sınavında başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılındaki Tıbbi Onkoloji Uzmanlık öğrencilerine yeterlik belgeleri ise Tıbbi Onkoloji Uzmanı olduğunda verilir.

B)Belgenin geçerliliği 10 yıldır.

C)Belge, Yeterlik Kurulu Başkanı ve TTOD başkanı tarafından onaylanır.

Yeniden belgelendirme (Re-sertifikasyon)

Madde 16: On yıllık süre sonunda yeniden belge alabilmek için ya sınavların yeniden başarılması ya da akademik, mesleki ve eğitim gelişimini gösteren bir özgeçmiş dosyası ile başvuran Tıbbi Onkoloji Yeterlik Belgesi sahibi olanlara Yeterlilik kurulu kararı ile yeni yeterlik belgeleri verilir. Yeni yeterlilik belgesi geçerliği on yıldır.

Belge iptali

Madde 17: Yeterlik Belgesi, yeterlilik belgesi alan kişinin meslekten men cezası alması durumunda iptal edilir. Belgenin iptali TTOD yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak ilgili kişiye bildirilir

Mali Hükümler
Madde 18: 
Yeterlik kurulunun tüm harcamaları TTOD tarafından karşılanır.

Yürürlük
Madde 19:
 Bu yönerge TTOD yönetim kurulu onayı ile onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten itibaren 5 Kasım 2002 tarihli Yeterlilik Kurulu Yönergesi hükümsüzdür.

Yürütme
Madde 20:
 Bu yönergenin hükümlerini yeterlik kurulu başkanı yürütür. Yeterlilik kurulu başkanı TTOD yönetim kuruluna karşı sorumludur.