Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Uzmanlık Eğitimindeki Asistan Hekimlere Acil Serviste Triaj Nöbeti Tutturulamayacağına Dair Danıştay Kararı

Sayın üyeler,

Ankara Tabip Odası tarafından tarafından yapılan basın açıklamasına göre; 

Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimlere yönelik  "acil serviste triaj nöbeti tutturulması" uygulamasının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 5. Dairesi tarafından uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesine hukuken imkan bulunmadığına karar vermiştir.

Adı geçen hastanede çalışan kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, uzmanlık eğitimlerinin ve yürüttükleri sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra, bu hastanenin acil servisinde de triyaj nöbeti adı altında keyfi biçimde çalışmaya zorlandıklarını şikayetiyle Ankara Tabip Odasına başvurmuşlar, Oda tarafından Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuşsa mevzuata, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olan söz konusu uygulamaya son verilmesi talep edilmiştir. 

Girişimlerin sonuçsuz kalması ve yazılı başvuruların reddi üzerine söz konusu uygulamaya son verilmesi istemiyle idari yargı nezdinde bir iptal davası açılmış, ancak Ankara 16. İdare Mahkemesi; 13.06.2014 tarih ve 2013/1529 E., 2014/800 K. sayılı kararı ile uygulamayı hukuka uygun bulmuş, "uzmanlık eğitimi gören hekimlerin aynı zamanda pratisyen hekim olmaları, gelecekte uzman hekim olarak da acil serviste görev yapabileceklerinden kaynaklı bu nöbetin uzmanlık eğitimi kapsamında değerlendirilebileceği" yolunda bir yorum ve kabul ile davayı reddetmiştir.

Bu ret kararı Danıştay nezdinde temyiz edilmiş ve ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

Temyiz incelemesini ele alan Danıştay 5. Dairesi, 17.09.2014 tarih ve 2014/6295 Esas sayılı kararı ile işlemde hukuka aykırılık tespit etmiş ve öncelikle yerel mahkemenin söz konusu davanın reddi kararının yürütmesini durdurmuş bulunmaktadır.

Davaya konu nöbet uygulamasını hukuka aykırı bulan Danıştay 5. Dairesi, oy birliği ile tesis ettiği bu kararında; uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesine hukuken imkan bulunmadığını; öte yandan işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesinin, hekimler nezdinde telafisi güç zararlara neden olacağını, hekimlerin hukuka aykırı işlemden dolayı katlandığı durumun telafisinin olanaksız olduğu görüşüyle yürürlüğü durdurmuştur.  

Söz konusu Danıştay kararı idare açısından bağlayıcı ve emsal nitelikte olup, diğer eğitim ve araştırma hastanelerinde benzer nöbet uygulamalarına son verilmesi hukuki bir zorunluluktur.

Üyelerimizden sıklıkla gelen acil nöbeti hakkındaki sorular da dikkate alınarak sitede bu basın açıklamasına yer verilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.

Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Müşavirliği