Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTB UDEK Yürütme Kurulu ndan Gelen Yazı

Sayın Üyemiz

Türk Tabipleri Birliği UDEK Yürütme Kurulu'ndan  gelen yazı aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.


Saygılarımızla
Tıbbi Onkoloji Derneği


Sayın Başkan,

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 27 Mayıs 2012 Pazar günü Ankara’da yapılan toplantıya tabip odaları, meslek birlikleri, uzmanlık dernekleri, sağlık çalışanları sendikaları, sağlık çalışanı meslek dernekleri temsilcileri ile şiddet konusunda çalışma yürüten akademisyenler ve Sağlık Bakanlığı temsilcisi katıldı.
100'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda;

-        Şiddeti durdurmak ve sıfır toleransla yaklaşmak için güvenlik önlemlerinin yanı sıra mutlaka şiddete yol açan temel nedenlere yönelik tüm önlem ve tedbirlerin alınmasının gerektiği

-        Şiddetin sağlıkta dönüşüm programı sürecine paralel olarak arttığı, sağlık çalışanlarının yaşam hakkını ortadan kaldıracak düzeye ulaştığı

-        Gelinen noktada Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların ve sağlık çalışanları örgütlerinin ivedilikle yapılması gerekenler konusunda somut adımlar atması

-        Şiddete karşı yürütülecek olan mücadele sürecinin bir program çerçevesinde ve ilgili tüm kuruluşlarla birlikte sürdürmenin zorunlu olduğu

-        Yapılması öngörülen tüm tedbir ve uygulamaların hayata geçebilmesi açısından her kurumun kendi içinde kurumsallaşarak, şiddete özgü yapılar oluşturmanın gerekliliği

-        Yaşanan şiddetin somut olarak görünür hale gelebilmesi açısından her türlü bilginin toplanması ve bu bilgilerin sürekli kamuoyu ile paylaşılmasının önemi

-        Şiddete karşı alınacak önlem ve tedbirlerin kamu, özel, taşeron gibi istihdam farklılıkları gözetilmeksizin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması

-        Şiddetin engellenmesi ve gerçekleştiğinde sağlık çalışanları açısından yapılması gerekenler konusunda doğrudan kurumların sorumlu olduğu, bu yönde sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının korunması açısından gerekli kolaylıkların kurumlarınca sağlanması ortak görüşler olarak belirlendi.

"Ne yapmalı, nasıl yapmalı, takvim ve sorumlular" başlıklarında hazırlanacak toplantı raporunun hazırlanarak katılımcılara gönderilmesi, kabulüyle sürecin yürütülmeye başlanması, bu süre içerisinde gecikmeksizin toplantıda dile getirilen ana vurgu temelinde Haziran ayı içerisinde ortak bir tutum açıklamasının yapılması benimsendi.

Ayrıca yasal düzenlemeler açısından TBMM’ne verilecek olan yasa önerisinin meclis tatil dönemine girmeden çıkması için tüm kurumların çaba harcamasının gerekliğinin altı çizildi ve ortak toplantıların belirli aralıklarla sürdürülmesi, genel durum değerlendirmesi yapılması karar olarak alındı.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-3203.html

Üyelerinizle paylaşabilmenizi dileriz.

Çağrımıza yanıt vererek toplantıya gelen uzmanlık dernekleri temsilcilerine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TTB-UDEK Yürütme Kurulu