Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler, 09.05.2020 tarih 31122 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanmış olup tebliğin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-21.pdf adresinden ulaşılabilir. Tebliğdeki değişikliklerin karşılaştırıldığı tablo EK-1?de, aynı tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararları ise EK-2?de sunulmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği?nde tıbbi onkoloji ile ilgili olduğu değerlendirilen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

 

1- Değişiklik yapan tebliğin 1?inci maddesi ile 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında:

a)  Alemtuzumab ile ilgili (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Venetoklaks ile ilgili (üü) bendinde değişiklik yapılmış,

c)  İksazomib ile ilgili (yy), Pomalidomid ile ilgili (zz), Karfilzomib ile ilgili (aaa) bentlerine ?daratumumab? eklenmiştir.

ç) Palbosiklib hakkında (ççç), Ribosiklib hakkında (ddd), Midostaurin hakkında (eee) ve Daratumumab hakkında (fff) bendleri eklenmiştir.

2- Değişiklik yapan tebliğin 3?üncü maddesi ile ?4.2.59-Belinostat kullanım ilkeleri? başlıklı madde eklenmiştir.

3- Tebliğ?in 7?inci maddesi ile yukarıda belirtilen ilaçların ödeme kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

4- Tebliğin yürürlük tarihlerini gösterir 9?uncu maddesinde;

a) 4?üncü maddesinin 19/02/2020, 5?inci maddesinin 01/04/2020, 3?üncü maddesi ile 7?inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinin 05/05/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen ekli listelerde; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, bulunmayan ilaçların yayımı tarihinde, listeye giriş tarihinde (*) işareti bulunan ilaçlar ise yayımı tarihinden 5 iş günü sonra (16/05/2020?den itibaren),

c)  6?ıncı maddesinin (c) bendinde düzenlenen ekli listelerden: ?Fiyat değişiklik tarihi?, ?Listeye giriş tarihi? ve ?Listeden çıkarıldığı tarih? bulunan ilaçların belirtilen tarihlerde; bulunmayanların ise yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümlerinin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra (16/05/2020 tarihinden itibaren),

yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği  

                                                                                              

EKLERİ:

1-Karşılaştırmalı Tablo

2-SHFK kararı