Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Resmi Gazetede Yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLGİ NOTU

KONU    :    Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmî Gazete’nin 12.06.2020 tarih, 31153 sayılı nüshasında “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup başvuru zamanı, şartları ve usulleri başlıklı birinci maddesinin yürürlük tarihi 01.01.2021, diğer maddelerininki ise yayımı tarihidir.
Yapılan değişikliklere göre:

  • Doçentlik başvuruları ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılabilecek, ancak bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
  •  Öğrenim belgesi, tez veya yabancı dil belgesi eksik ya da hatalı olan adayın doçentlik başvurusu Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doğrudan iptal edilebilecek; bu durumdaki adaylar, sonraki dönem yeniden başvuruda bulunabilecektir.
  •  Doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir alanda doçentlik unvanı almak maksadıyla yeniden başvuran adaylar, önceden aldıkları unvana esas olan akademik çalışmalarını yeni müracaatlarında puanlayamayacaklardır.
  •   7243 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle uyumlu olarak, ÜAK tarafından bir adayın jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerin jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri sistem üzerinden erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  •   Jüride görevlendirilen öğretim üyelerinin adaylar hakkında öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği hakkında değerlendirme yapacakları; adayların etik ihlali hakkındaki incelemelerin ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından, asgari doçentlik kriterlerini taşımadığına yönündeki raporların ise Doçentlik Komisyonunca inceleneceği düzenlenmiştir.
  •    Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas raporların yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle değerlendirme jüri üyelerinin erişimine açılması sağlanmıştır.
  •     İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aday hakkındaki etik ihlali iddiasının doğru olmadığının tespit edilmesi halinde aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılacaktır.
  •    Etik ihlali veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularının iptal edileceği; bu adayların müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecekleri belirtilmiştir.

Yönetmeliğin karşılaştırmalı tablosu EK-1’de, değişiklik metni EK-2’de yer almaktadır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 12/06/2020
                                        
Av. Jülide SOYBAŞ

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği