Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi İptali

Değerli Üyemiz,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı madde ve fıkralarının iptali için Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi iptal kararına http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/danistay10karar.pdf ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin EK-13 sayılı eki olan “Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbî İşlemler Listesi”nin, bu konuda yetkili olan Tıpta Uzmanlık Kurulu ile Yüksek SağlıkŞurası tarafından belirlenmediği, bilimsel bir çalışma ve tespit yapılmadığı,herhangi bir objektif, genel kural getirilmediği ayrıca tüm uzmanlık alanlarınıkapsayacak sınırlayıcı tek bir liste hazırlandığı gerekçeleriyle hukuka aykırılık tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Derneğimiz tarafından açılan ve yine Danıştay 10. Daire’de görülmekte olan davamızda da aynı gerekçelerle Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbî İşlemler Listesi’nin (EK-13) yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmişti.

İdare’nin başvuracağı temyiz yolunda karar aksi yönde çıkmadıkça; mevcut durumda tıbbî onkologların muayenehanelerinde kemoterapi uygulamaları mümkün hale gelmiştir.

Bu karar duruşma sırası bekleyen davamıza emsal teşkil edecektir.

Bilgilerinize Sunarım

Türk Tıbbi Onkolojiğ Derneği
Hukuk Müşaviri