Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Antalya’da Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Üroonkoloji Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen toplantıda, ürogenital kanserlere farklı disiplinlerin yaklaşımı ve başarının nasıl yakalanabileceği tartışıldı.

Ürogenital kanserlerin tanı ve tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını ve daha iyi sonuçlar elde edilmesi için neler yapılması gerektiğinin önem taşıdığını belirten Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, “İlk toplantımızı yaptığımız 2008 yılında Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji ve Üroloji disiplinlerinin konularını ağırlıklı olarak ele almıştık. Bu yıl ise bunlara ek olarak patoloji, genetik, radyodiagnostik ve nükleer tıp’daki gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımlar tartışıldı.” açıklamasında bulundu.

Toplantının ilk gününde “ Mesane Kanserinde Genomik İmzalar”, “Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri”, “Alternatif İntravezikal Tedaviler”, “Organ Koruyucu Yaklaşım Sonrası İzlem ve Nükslerin Tedavisi”,“Güncel Radikal Sistektomi”, “Sistemik Tedaviler”, “Neoadjuvan-Adjuvan Kemoterapi”, “İleri Evre Hastalıkta İmmunoterapi”, “Üst Üriner Sistem Tümörleri” ve “Tanı ve Cerrahi Tedavide Güncel Sorunlar” konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Toplantının ikinci gününde, bilimsel programda yer alan konu başlıklarından bazıları şu şekildeydi: “Tarama – Tanı – Evreleme”, “PSA Taramasında Güncel Durum”, “Herediter Prostat Kanseri”, “Tanı Aşamasında Yeni Görüntüleme Olanakları”, “Prostat Biyopsisi: Güncel Algoritma”, “Lokalize Prostat Kanseri”, “Aktif İzlem ve Fokal Tedaviler”, “Robotik Cerrahi Döneminde RP”, “Farklı Yüzleriyle Prostat Kanseri” , “Lokalize Yüksek Riskli ve Lokal İleri Prostat Kanseri”, “Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları” , “Kemik Metastazlarında Hedefe Yönelik Tedavi: Denosumab”,“Cerrahinin Yeri”, “Radyoterapinin Yeri”, “Sistemik Tedavi”, “Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi” ve “Radyonüklid Tedaviler”.

Toplantının kapanış gününde ise “Akılcı İlaç Kullanımı”, “Testis Tümörleri”,“Seminomlarda Radyoterapi: Güncel Durum”, “Evre I Seminoma Yaklaşım”, “Evre I Seminom Dışı Tümörlere Yaklaşım”, “Böbrek Tümörlerinde Cerrahi”,“Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi, İzlem, Ablatif Tedavi Protokolleri ve Minimal İnvaziv Cerrahi”, “Metastatik Hastada Cerrahi (Sitoredüktif Cerrahi- Metastazektomi- Lokal Nüks)”, “Renal Hücreli Kanserde Sistemik Tedavi”, “Adjuvan Sistemik Tedaviler”, “Metastatik Hastalıkta 1. Basamak Tedaviler” ve “Metastatik Hastalıkta 2. Basamak ve Sonrası Tedaviler” konu başlıkları ele alındı.